Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 2e TIJDVAK : 1584—1702.
gename vormen. Vele golden nogtans voor uitmuntende rede-
naars, en werden uitbundig geprezen; maar niet een hunner,
die de vergelijking met fransche tijdgenooten zou kunnen
uithouden. Dat lag, meent men, aan de taal, maar daaraan
lag het geheel niet,— wel aan de mindere zorg, die er bij ons
te land aan de beoefening van het Nederlandsch en aan de
litterarische opvoeding besteed werd.
Onder de zeer begaafde sprekers en goede stilisten durven
wij Voetius niet tellen; want, hoezeer zijne preken ongemeen vol-
deden , zijn zij naar den regel toch bijzonder dor, gerekt en
vermoeijend. Camphuysen en Uyttenbogaert, later G. Brandt en
zijne beide zonen, waren welsprekender; onder de beste staan
Joannes Vollenhove, predikant te 's Gravenhage, en zijn deven-
terschen ambtgenoot Arnout Moonen, beiden tot het laatste ge-
deelte van dit tijdvak behoorende, bovenaan. Van den eersten
roemt men eenige leerredenen onder den titel: Heerlijkheid der
Rechtvaardigen; van den laatsten: Paulus te Athenen, Paulus
onder de Heidenen, Stephanus de Diaken, enz.
Zoowel deze als gene waren tevens dichters van grooten naam
en vermaardheid.
2. Regtsgeleerden, Natuur- en Wiskundigen.
Aan goede regtsgeleerden en onkreukbare regters was geen
gebrek. Slechts zeer weinigen bekommerden zich echter over de
Nederlandsehe letteren; maar onder deze is er een, dien men in
geen geval met stilzwijgen kan voorbijgaan, wij bedoelen:
Huig de Oroot.
Delft, 1583 — Rostock, 1645.
Als latijnsch dichter, classisch litterator en regtsgeleerde was
Huig de 'Groot reeds vroegtijdig beroemd. Hij promoveerde op
zijn 17e 3aar, en bevond zich in 1598 met Oldenbarneveld te
Parijs, waar Hendrik IV hem als een wonder van geleerdheid
ten hove ontving. In 1607 werd hij fiscaal van Holland; in 1613
pensionaris van Rotterdam, en kwam als zoodanig in de staten
der provincie.
Sehier om denzelfden tijd begonnen de geschillen tusschen
Gommer en Armijn, waarmede Huig de Groot zich volkomen
bekend maakte, zoo zeer zelfs, dat hij, die in zoo vele takken
van wetenschap een eersten rang hield, tevens onder de voor-
naamste godgeleerden geteld wordt. Zijn ruime blik en heldere
geest deed hem partij kiezen voor de remonstranten. Als groot