Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
BALTE. BEKKEB. 81
vertalingen gingen hunnen weg, en het onderzoek van min geleerden
droeg vruchten, waarmede echter de wetenschap niet vooruit-
kwam en de regtzinnigheid geen voordeel deed. Willem Deurhof,
een man van burgerlijk bedrijf te Amsterdam, Jacob Verschoor
cn Pontiaan van Hattem , beiden predikanten, de een in Zeeland,
de ander in Philipsland , waren halve philosophen en halve god-
geleerden, zochten op het volk te werken en deden ook eenig
goed; want zonder hen en liuns gelijken zou men uitgedoofd
en blindelings onder het autoritcits geloofs van Voetius en de
zijnen vervallen zijn.
Balthazar Bekker.
Mede een halve philosoof, maar nog meer een zelfstandig god-
geleerde en een man, die zich in het algemeen belang van dc
landtaal bediende , was Balthazar Bekker.
In 1634 te Metzlawier in Priesland geboren, studeerde hij te
Franeker, en werd predikant te Oosterlittens. Hij schreef een paar
leerboeken voor het godsdienstig onderwijs, benevens een overzigt
van de Cartcsiaansche Wijsbegeerte, en kwam over het een en ander
in groote moeijelijkheid. Hij verlangde toen eene standplaats buiten
Friesland en werd in 1674 naar Loenen beroepen. Vijf jaren
later stond hij te Amsterdam , en bewees op wijsgeerige gronden,
dat de verschijning van eenig komeet geen voorbode kon zijn
van naderend onheil.
Dit schrijven gaf hem vele vijanden, een bock over den profeet
Daniël geene vrienden; maar weldra ontstond er grooter ergernis
over zijn uitvoerig werk, getiteld: de Betooverde Wereld, waarin
het gemeen gevoelen, omtrent den Duivel en de werking van
geesten op ligehamen, krachtig bestreden werd. 1691,
Eene menigte tegenschriften kwamen iu het licht en verontrustte
zoodanig de gemoederen, dat de kerkelijke overheid, na Gene twee-
jarige procedure, den geleerden en vrijzinnigen Bekker van zijn
ambt ontzette , zijnde intolerabel als leeraar der gereformeerde kerk.
Bekker, ofschoon van den predikstoel geweerd, schreef nog
verscheidene leerredenen, voltooide de Betooverde Wereld, waarvan
slechts het eerste gedeelte was uitgegeven, wederlegde een zijner
hevigste bestrijders, en ging, van alle verstandige lieden betreurd ,
op deu llen Junij 1698 tot beter leven over.
Predikanten.
Het wemelde van predikanten, en onder hen vond men lieden
van groote geleerdheid, zeldzaam menschen van smaak en aan-