Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
K. CAKTESIUS. B. DE SPINOZA. 70
Renatus Cartesius, de man, die dat stelsel voornamelijk dreef,
was uit Frankrijk tot ons overgekomen, en woonde twintig jaren
in Holland en Utreeht, 1628—1649, waar hij onder de geleerden
wel is waar veel tegenstand aantrof, doeh ook enkele, die hem
begrepen, en van de toepassing zijner begrippen een veel hooger
inzigt in de godgeleerdheid voorspelden. Zijne voorstanders twij-
felden niet, of langs den weg dien hij opende, zou men tot betere
kennis komen, zoowel van God als van het geschapene.
Cartesius ondervond van regeringswege geene moeijelijkheid;
maar na zijn vertrek bewoog men de staten van Holland, om
de Cartesianen in toom te houden, en verkreeg een verbod tegen
het verklaren der nieuwe wijsbegeerte, dat aan de hoogescholen
plaats had en aan de hoogescholen een tegenwigt vond. 1656.
Nu vertaalde men de werken van Cartesius, en duizenden, voor
wie de nieuwe wijsbegeerte nog ecn gesloten boek was, werden
er volkomen mede bekend.
Lud. Meijer, F. van den Ende, Bened. de Spinoza.
Ludovicus Meijer, Frans van den Ende en Benedictus de Spi-
noza gingen op het voetspoor van Cartesius verder voort. De
laatste, een geleerd atasterdamsch Israëliet, verhief zich zeiven tot
den stoutsten rationahst, die de wereld nog ooit gezien had. Hij
ondermijnde het geloof aan den God der openbaring , verwierp
alle autoriteit in zake van wijsbegeerte en scheidde deze voor
altijd van de theologie.
Spinoza ijverde voor eene onbeperkte vrijheid van philosopheren,
maar stichtte geene school; hij zocht in het allerminste niet op den
grooten hoop te werken, en meende dat het hoogste gezag in
kerkelijke zaken den souverein toekwam. Met die gevoelens vond
hij onder Jan de Witt eenige bescherming, en bleef, daar hij
alle aanstoot vermeed, zelfs onder de regering van Willem III,
ongemoeid.
Anna Maria van Schurman en Jean de Labadie.
De gereformeerden, reeds in Voetianen en Cocceanen verdeeld,
en nog geenzins met de remonstranten verzoend, hadden mid-
delerwijl ernstig te kampen met de ultra-regtzinnigen, vrome
lieden, in den grond der zake goede Kalvinisten, doch die veel
verder tot de evangelische eenvoudigheid wilden terugkeeren, dan
de groote hervormer van Gencve in der tijd verlangd had.
Jufvrouw Anna Maria van Schurman, eene vrouw van groote
bekwaamheden, aanvankehjk eene kweekeling van Voetius en te