Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
2e TIJDVAK: 1584—1702.
en Utreeht beriep niet alleen den hensdensoben predikant Gijs-
bertus Voetius tot voorganger der gemeente, maar besloot tevens
tot het oprigten van een athenaeum, dat onder leiding van
Voetius reeds tvree jaren later tot eene aeademie was uitgebreid.
In die nieuwe hoogesehool stond Voetius de regtzinnigheid
voor, en verwierf door zijne leerlingen en sehriften een verba-
zenden aanhang in alle deelen des lands, en indirectelijk een
grooten invloed op de letterkunde der natie.
Als bestrijder der wijsbegeerte en vijand van alle godsdienstige
stellingen, tegen de gereformeerde beginselen gerigt, was Voetius
onvermoeid werkzaam en gestadig in het midden van het vuur.
Hij stierf 1 Nov. 1676.
Juli. Coecejus.
Een groot taal- en godgeleerde was Joh. Coecejus, eerst hoog-
leeraar te Eraneker, en sedert 1650 te Leiden. Coccejus, die met
Huig de Groot in twist raakte en in vergelijking van dezen
orthodox, kon heeten, was echter veel rekkelijker dan Voetius,
van wien hij iu scliriftverklaring aanmerkelijk verschilde. Voetius
kon zich vooral niet vereenigen met zijne stellingen over de
■vergeving der zonden onder het oude en nieuwe testament.
Coccejus commentarieerde bijna den ganschen bijbel, en meende
in de onderscheidene heilige boeken eene zekere eenheid en eeu
zamenhang van voorspelling en vervulling gevonden te hebben, door
anderen ontkend, welke geschillen veel bijdroegen ter bevordering
van nieuw onderzoek en scherper exegese. Voor het volk, dat daar
weinig van begreep, lag het onderscheid tusschen Voetianen en
Coeceanen hoofdzakelijk in de viering van den Zondag, die door
de eersten als een sabbath, door de laatsten op meer westersche,
ofschoon toch altijd zeer godsdienstige wijze gevierd werd.
Vóór dat deze twisten regt hevig werden, overleed Coccejus
in 1669.
Renatus Cartesius.
Hoezeer de vrijheid van onderzoek een grondregel is van het
protestantisme, bekommerden zich de orthodoxen over de ziens-
wijze van allen, die het niet volmaakt met hen eens waren:
Remonstranten en Coeceanen hielden zij voor gevaarlijke ketters.
Daar kwamen nu de wijsgeeren bij, en deze, door Cartesius voor-
gegaan, spraken van een veel dieper onderzoek, dan men tot
dus ver kende: hij stelde bij hunne nasporingen niet eens de
openbaring, als van goddelijken oorsprong, op den voorgrond.