Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ä. ÖA^tPauysEN. 77
gaert en Episcopius bijzonder bevriend. Deze beiden kwamen in
1625 uit den vreemde terug, en bezorgden den wakkeren herder
eene vaste standplaats te Haarlem, wat echter eerst in 1633 ge-
lukte, en dat nog geenszins eene veilige of rustige bediening kon
genoemd worden, vooral niet voor een man als hij: immers Pa-
schier ontzag noch overheid, noch heerschcnde kerk en bleef op zeer
onderhoudende en hekelende wijze de broederschap verdedigen. Al
zijne tractaatjens zijn vlug geschreven en verdienen gelezen te wor-
den, zoo mede zijne eigene levensbeschrijving, die hij in twee en
zeventigjarigeu ouderdom te boek stelde, 1659. Toen nog predikte
hij alle zondagen. Hij schijnt eerst in 1667 overleden te zijn.
Dirk Rafaëhz Camphuysen.
Camphuysen werd te Gorcum in 1586 geboren, en studeerde onder
Arminius, doch volgde weldra zijn eigen weg. Eerst onderwees
hij als praeceptor aan de latijnsehe school te Utrecht; daarna
werd hij predikant te Vleuten , waar hij veel achting en eerbied ver-
wierf. Zijne leerwijze onderscheidde zich door hoogen ernst en bondig-
heid; zijn gedrag stemde met zijne gestrenge zedeleer overeen ; maar
hij had een afkeer van alle kerkelijke heerschappij ; hij helde ten
sterkste naar het socianisme over, en kon het noch gereformeerden,
noch remonstranten naar den zin maken.
Tijdens de laatste zittingen der Dordtsche synode legde Camp-
huysen zijn ambt neder, en ging zich te Amsterdam ophouden.
Hij vertrok vervolgens naar Norden, in Oost-Friesland, en zocht
later weder een bestaan te Harlingen, op Ameland en te Dokkum,
waar hij in 1627 overleed.
Zijne proza-werken, van theologischen en zedekundigen inhoud,
en zijne dichterlijke uitbreiding der Psalmen verschenen eerst
later; terwijl de eerste uitgave van Camphuysens ÄtcWe/yjt« Äy^e«,
een fraaijen dichtbundel, waarop wij terugkomen, door hem zelveu
in 1624 verzorgd werd.
Utrechtsche Hoogesehool.
Gijsb. Voetius.
In 1630 verkregen de remonstranten te Amsterdam een »chris-
tentempel die Episcopius moest komen inwijden. In 1632 stichtte
de stedelijke regering der hoofdstad een athenaeum illustre, in
heterodoxen zin; en twee jaren later verrees er terzelfde stede eene
kweekschool voor predikanten van de remonstrantsche broederschap.
De gereformeerden zagen dat met verontwaardiging en vrees.
Deventer had intusschen eene regtziimige school geopend, 1630,