Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
2e TIJBVAK : 1584—1702.
de punten van bezwaar, en stelde de remonstranten in het on-
gelijk. Zij bekraehtigde bovendien de nederlandsehe Geloofsbelij-
denis en den heidelbergsehen Catechismus. Het gevolg was, dat
vooreerst alle predikanten, der remonstranten gevoelens voor-
staande, van hunne bediening moesten ontzet worden, en voorts,
dat niemand tot de dienst der hervormde kerk kon worden toe-
gelaten , ten zij hij, door onderteekening, de handhaving der Dordt-
sche leerregelen beloofde.
De synode besloot verder tot het doen vervaardigen van eene
nieuwe overtzetting des Bijbels, waarmede Bogerman, Baudartius
en Bucems voor het oude — Roelandus, Faukelius en Comelii
voor het nieuwe testament belast werden. Hun voortreffelijke
arbeid was in 1634 gereed, eu kwam met octrooi der staten-
generaal ten jare 1637 in het licht.
S. Episcopius. — Faschier de Fyne.
Eene menigte remonstrantsche predikanten, met den leidschen
hoogleeraar Simon Episcopius aan het hoofd , verliet nu het va-
derland en ging zich in Frankrijk en Braband ophouden. Andere
bleven in de noordelijke provinciën rondzwerven, en onder deze
verwierven Paschier de Fyne en Dirk Rafaëlsz Camphuysen de
meeste vermaardheid.
Paschier de Fyne werd in 1588 te Leiden geboren; zijn vader,
een laken-fabrijkant uit Belle, in franseh-Vlaanderen, afkomstig,
en om het geloof uitgeweken, bestemde hem tot den winkel-
arbeid , dien hij geregeld waarnam. Uit eigen aandrift, en bij zeer
gebrekkige leiding van een paar predikanten, kwam Paschier
echter zoo ver in de kennis der heilige schrift , dat men hem
hier en daar den kansel deed beklimmen en op de dorpen als
noodhulp gebruikte. Paschier bezat in het allerminste geene ge-
leerdheid , en verstond weinig van de dogmatiek; maar hij had
een goed voorkomen, veel gezond verstand , natuurlijke gevat-
heid cn grootte wakkerheid van geest. De heer van Jaarsveld beriep
hem tot predikant, 1611, en in deze bediening verwierf hij eenigen
naam. In 1619 beweerde men echter, dat ook deze leeraar de begrippen
der remonstranten was toegedaan, waarop hij weldra zijne gemeente
moest verlaten. Hij had voorts een hoogst avontuurlijken levensloop
cn trok, als ij veraar der heterodoxe kerk, van de eene plaats
naar de andere, altijd in het geheim, leerende en vermanende tegen
de stellingen van Dordrecht. Paschier waagde zich veel eu
ontkwam nogtans iedere vervolging. Hij schreef onderscheidene
zeer geestige en bijtende vlugschriften en werd met Uyttenbo-