Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
algemeek ovekzigt. 73
geest van meerdere verdraagzaamheid ontstaan, zoodat Joden,
Luthersehen, Mennonieten en Roomseh-Katholieken zieli in zekere
mate van vrije godsdienst-oefening konden verheugen.
Remonstranten werden insgelijks getollereerd. In Amsterdam
verkregen zij een «Christentempel .f 1630, een Athenaeum , in hun
geest ingerigt, 1632, en daarbij eene leerschool voor predikanten.
Tegenover de meer liberale rigting, die de regering der hoofdstad
aannam, en waarbij het aan geene woeling ontbrak, stichtte men aan-
stonds een paar andere Athenaea in meer orthodoxen zin, als een
te Deventer in 1630, en een te Utrecht in 1634. De laatste werd
twee jaren later tot eene hoogesehool uitgebreid.
Zoo wel de eene als de andere partij had vervolgens een strijd
te voeren tegen de bespiegelende wijsbegeerte, die met Cartesius
en Spinoza bet hoofd opstak, en de geopenbaarde godsdienst
scheen te bedreigen.
Jan de "Witt stond toen aan de spits der republiek, voor zoo
verre zij stadhouderloos bestuurd werd, en worstelde met de partij
van het volk , dat tevens de partij was van Oranje en der ge-
reformeerde kerk. - Tweemaal voerde men een glorierijken oorlog
tegen Engeland; doch eindelijk drongen de Franschen tot in
Utrecht door, en bragt eene omwenteling den raadpensionaris
ten val, Willem III op den zetel zijner vaderen, en vooral
aan het hoofd van het leger, 1672.
Willem III verloste het vaderland. Toen het noodig werd,
vloog hij ook Groot-Britannië te hulp, eu verwierf er de konink-
lijke kroon; in beide landen handhaafde hij de protestantsche
grondslagen der regering, en was daarbij in zaken van godsdienst
zoo verdraagzaam en toegevend, als de omstandigheden slechts
eenigzins gedoogden.
Met Lodewijk XIV in gestadige oorlogen gewikkeld, had
Willem III het katholiek Europa te bedwingen en in het oog
te houden. Hij hield den vijand steeds op eerbiedigen afstand van
de grenzen des lands.
Handel en nijverheid bleven dus bloeijen; terwijl de weten-
schappen, kimsten en fraaije letteren, hoezeer van regeringswege wei-
nig aangemoedigd, tot een hoogen graad van ontwikkeling kwamen.
De vrijheid cn het protestantisme waren hun bijzonder gunstig ,
zoodat zij van 1584 tot 1702 bestendig vooruitgingen.
In België was dat geenszins het geval. Parma herstelde er
'skonings gezag en bestuurde de zuidelijke provinciën met veel
gematigdheid; doch hij had der kerk haren looden scepter moeten
teruggeven, en, voor deze bevreesd, kwamen dnizende inwoners
leiddb.aad lot de gesch. der sedekl, letterk. II. 7