Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollandsch-classische dichtschool. 67
prickel tot trefielijcke daden ; dan de trage slampamper macli hem
zijns gheboorts niet roemen als hy de dappere handt niet aen
't werck en slaet, toonende dat hy zijns geslachts gheen bastaert
en is. Ende die van slechte afcomst is, behoeft hem dies niet te
schamen, den wegh van eeren staet hem oock open soo hy in
dapperheydt d'edelheydt overtreft ende te boven gaet.//
Roemer Visscher streefde zoowel in proza en poëzy naar klaar-
heid van uitdrukking en zuiverheid van taal, doch viel met de
meeste zijner tijdgenooten wel eens in het gezochte, ja zelfs in het
platte: zijn Piirgat et Ornat is daar een bewijs van, om thans geen
grofheden van erger soort op te halen. Hij stierf te Alkmaar, 1620.
Hendrik Lauremz, Spieghel.
Amsterdam, 1549 — Alkmaar, 1612.
Een boezemvriend van Roemer Visscher, mede een welgesteld
en geletterd koopman te Amsterdam, was Hendrik Laurensz.
Spieghel. Met dezelfde begrippen omtrent godsdienst en staats-
bestuur, en in zijne jeugd even dartel en vrolijk, had hij nogtans
een meer wijsgeerigen aanleg, cn zocht de rederijkers in Liefde
Bloeijende tot geregeld denken en tevens tot taalkundige studiën op
te leiden. Hij ijverde zeer voor logische orde en grammaticale
zuiverheid en Schreef, den broederen ten dienste, een paar kleine
handboekjens, die hierboven reeds vermeld zijn.
Als dichter zien wij hem een tijd lang dcnzelfdeu weg bewan-
delen als zijn vriend. Zij speelden met luimige en geestige invallen,
eu poëtiseerden veeleer voor elkander dan voor het publiek.
Nogtans in de kamer van rhetorica had Spieghel gaarne het woord;
hij zong er zijne Nienwjaar liedekens en las er de Ljof van hei
Dansen, kort nadat Roemer eenige goedkeuring met dch Lof van
Rhetorica verworven had.
De Lof van het Dansen had mede het gebrek van wat lang te
wezen, maar is evenwel zeer onderhoudend geschreven, en vol
verstandige opmerking over de goede zijde van een regt levens-
lustig gebruik, bijvoorb.
i'AIle dingh oock wat ter werelt geschiet,
Is goedt of quaet, of gheen van beyden niet,
't Quaedt kan men geenszins tot goedt gebruycken,
Maer blijft quaedt, ja oock wie dattet doet,
Ende wordt nimmer meer middelbaer of goet;
Want men kan uyt gal gheen heuningh suycken.