Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 1 TIJDVAK : 1500—158é.
(Ie Korenbloem- Met GeneueUen; te Leiden de Witte Acoleyen:
Liefde ist Fondament.
In TJtreeht bestond mede eene kamer, de Violetten genaamd, en
te Amersfoort vergaderden de rederijkers onder de spreuk .- Wt
't Wilt bloeijende.
Haarlem, Alkmaar.
Haarlem had twee kamers, te weten de Felikaen : Trouw moet
hhjken, en de Wijngaertranken: Liefde boven al. Eerstgemelde
stond tijdens den beeldenstorm onder leiding van den factoor
Heynszoon Adriaansz., die een paar protestantsch gezinde refe-
reinen met den dood moest bekoopen.
Laurens Jansz. bestuurde de Wijngaertranken, en bleef onder
Alva ongemoeid. Wat hij toen reeds gedicht had, een kluchtspel
Slecht en Eegt, leed geen aanstoot, en wat hij later voortbragt, viel
in den vrye tijdt, en na den volkomen triomf der geuzen in dit
gedeelte des lands.
Alkmaar bezat eene kamer, het groen Lauwericr: In jenght
gr oei jende; zij worstelde met de ongunst des tijds, en verkreeg
weinig vermaardheid.
Amsterdam.
De Eglantieren van Amsterdam was eene der rustigste kamers
vau het land. In liefde bloeijende, beoefenden zij de vaderlandsche
letteren met bedaardheid en ernst, en mengde zich, na een veel
beteekenenden wenk, in 1533 ontvangen, zoo min mogelijk in
de geschillen van den dag. Men speelde deels christelijke, deels
classische tooneelstukken, en bleef met de overheid, die zeer
spaanschgezind en zeer katholiek was, op goeden voet. Zonder op
eenigerlei wijze uit te munten, poëtiseerde men voort.
Na de verandering van godsdienst werden er verscheiden regerings-
leden in het genootschap der rederijkers opgenomen, en verkreeg
de kamer langzamerhand een meer hervormd aanzien. De leiding
bleef bij Hendrik Laurens Spieghel en Roemer Visscher, beiden
aanzienlijke kooplieden, die, zonder zwaar roomsch te zijn, ook
niet gereformeerd waren.
Met hun boezemvriend, den zeer protestantschen en wijsgeerigen
Dirk Volkertsz. Coornhert, meenden zij hunnen dichterlijken gilde
eene meer wetenschappelijke rigting te kunnen geven, en schreven de
Tweespraeck van de Nederduitsche Letterkunst, bevattende 1ste eene
Spraakkunst; 2e eene Redeneerkunst, beide iu proza, en voorts in
rijmstijl een beknopt overzigt der Redeneerkunst, met eene Kunst