Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HEDEEIJKEBS EN VOLKSZANGEES. 39
eene zedelijke en godsdienstige strekking hebben, en eenigermate
overeenkomen met de werken van Cats, doch veel minder onder-
houdend en geenszins naar de behoefte des volks berekend zijn.
Nog gaf Houwaert, als een echt classisch rederijker, Den Handel
der Amoureusheit, bevattende vier spelen van sinne: 1. Van
Aeneas ende Dido. 3. Van Narcissus ende Echo. 3. Van Mars
ende Venus. 4. Van Leander ende Hero.
Na het overgaan der stad moet de dichter zich met den koning
verzoend hebben; althans hij droeg toen eenig dichtwerk aan
Parma op, en congratuleerde den aartshertog Ernst in 1594.
Houwart stierf Maart 1609, en werd door tijdgenooten als een
tweeden Homerus beschouwd. De nazaten oordeelden minder
gunstig.
Brabandsche Kamers.
Andere brabandsche kamers, zoo als Lier, Leeuwe, Thienen,
Herenthals, Diest, "Vilvoorde, Leuven, Meehclen, Bergen-op-Zoom
en 's Hertogenbosch, hadden insgelijks hare groote en kleine
vermaardheden, maar worden, uit vrees van eene te groote uit-
voerigheid, thans over het hoofd gezien.
Middelburg, Rämerswaal, Zierikzee, Veere en Vlissingen.
Wii komeu eindehjk tot de zeeuwsehe en hoUandsche kamers,
die mede in de eerste helft der 16e eeuw aanmerkelijk toenamen,
doch in lang na zoo druk, zoo woelig en feestlievend niet
waren, als die van Vlaanderen en Braband.
Middelburg, Jleimerswaal, Zierikzee, Veereen Vlissingen werden
intussehen zoo classisch als de broeders van Gent, Antwerpen en
Brussel, en toen de ure sloeg, om zich tegen de oude kerk te doen
gelden, nog ruim zoo protestantsch. In 1539 waren er geen
noordnederlandsehe kamers bij het vermaarde landjuweel te Gent;
maar Middelburg speelde reeds de Boom d'ir Schriftueren, waarin
de reformatie met kracht van bijbelteksten verdedigd werd.
Bridle, Botterdam, Noordwijk, Oouda, Rijnsburg, Schiedam, Delft.
De hoUandsche kamers Brielle, Rotterdam , Noordwijk , Gouda,
Rijnsburg, Schiedam en Delft volgden in denzelfden geest. Zij
waren allen meer of min hervormingsgezind, en in zake van
poëzy niet veel beter dan de halstarrigste katholieken.
Dordrecht, 's Gravenhage, Leiden, Utrecht, Amersfoort.
Te Dordrecht bloeide de Fontein ■■ Rein GeneucU; te 's Gravenhage