Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 le TIJDVAK : 1500—1584,
1. Rederijkers en Volkszangers.
Oudenaarde. Malthijs de Castelein.
De Rederijkers bloeiden voornamelijk in Vlaanderen, en gingen
er in het begin der 16e eeuw den weg hunner voorgangers, ver-
toonende meestal stiehtelijke voorbrengseleu, spelen van sinne
en zotte duiten zooals weleer. De dichttrant bleef nog eenigen
tijd op den ouden voet; doch Matthijs^le Castelein, priester te
Oudenaarde en tevens factoor van de kamers Fax vobis en de
Kersouwen, schreef ten dienste der broederschap eene Conste van
Rhetorijcke, en beoogde daarmede, om aan de handderherleviug
eenige verbeteringen iu te voeren en de jeugdige zangers met
de voornaamste dichtsoorten en hare vereischten bekend te maken.
Behaue deze Ars poëtica, die in 1555 het licht zag, schreef Cas-
telein Pyramus en Thisbe, de Ballade van Doornijcke, eenige
liedekens en eene gansche reeks tooneelstukken, waarvan er geen
enkel is bewaard gebleven.
Oent.
Jan Onghena. Lucas If Heere.
In 1539 was Oudenaarde met 18 audere kamers op een prijs-
kamp te Gent. Men moest er de vraag : I»'«/ den mensch stervende
den meesten troost is, in een sinnespel behandelen, en tevens op
denIregel: Wat volc ter werelt meest sotheyt tooght, een antwoord
geven in refereinen. Zoowel het een als het ander bragt de
hoofden van vele rederijkers op hol; want de tooneelarbeid viel
grootendeels in den geest der reformatie uit, en de refereinen
waren de oude kerk eu hare geestelijkheid volstrekt niet gunstig.
Gent kwam vervolgens ter zake van zekere oorlogskosten tegen
Karei V iu opstand en werd zwaar getuchtigd. De rederijkers
werden toen in bedwang gehouden, en gedroegen zich bij fees-
telijke gelegenheden zoo keizers- en koningsgezind, als men kon
verlangen. Men verbood echter hunne beste tooneelstukken, en
naauwdijks was Alva aan het bestuur, of Jan Onghena, die een
geestig gedicht tegen de monniken en nonnen gemaakt had, werd
met de koord gestraft, 1568.
Eeu paar jaren vroeger gaf Lucas d'Heere, een gentsch schilder
en rederijker. Het Hof en Boomgaerd der Poesyen, en in hetzelfde
jaar eene bloemlezing uit de psalmen in het licht, 1565. Weldra
was hij van roomsch gereformeerd geworden, en bleef vervolgens
een groot aanhanger van Willem I. Hij beschreef's prinsen blijde
inkomst te Gent, 1577, en gold destijds voor een goed dichter.