Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SOMANSCHKIJVEES. 35
en kregen de rederijkers niet half romantische en half classisehe
vormen een verhazenden invloed.
Wat in de eerste plaats de berijmde middeleeuwsche romans
betreft, zij verloren al hun crediet; voorstanders der herleving
en voorstanders der hervorming kwamen daar in overeen, dat er
behoefte was aan meer leerrijke en tevens aan meer schoone
geschriften dan die, welke Karei en, Elegast, Lanceloet oi Zeghelijn
van Jermalem ten onderwerp hadden.
Anderen, die in de eerste plaats goed roomsch-katholiek waren,
zagen groot gevaar in de onchristelijke strekking der grieksche
en romeinsche schrijvers, en bleven, bij gebrek aan beter, de
berijmde romans van Diederic van Assenede en Claes Verbrechten,
en nog meer de proza-bewerking dezer verdichtselen voorstaan.
Alleen de Reinaert, in proza nageschetst, vond onverdeelde goed-
keuring ; want de katholieken hielden het te regt voor een geestig
boek, en de classisehe en protestantsche schrijvers vonden daarin
aanleiding, om met de middeleeuwen en de roomsche kerk te
spotten.
De berijmde romans waren dus gedood. De romans in proza
bleven voor zeker soort van lezers voortduren, en zoo verschenen
het Boek van den Pelgrim, Melusine, Turias en Florette, Buevon
van Astoen en dergehjke meer.
Onder al die romantische geschriften van dat tijdvak is er
geen enkel, dat zich tot op dezen tijd heeft staande gehouden,
dan alleen lijl Uilenspieghel; want zelfs Marieken van Nijmegen,
hoezeer minder boersch en meer romantisch, is thans eene zeld-
zaamheid; zelfs van de Novellen door Boceacio verteld, en door
Coornhert overgezet, is schier geene herinnering meer over.
Poëzij.
De poëzij in de 16e eeuw is nog geenszins, wat men van
een tijdvak, zoo ingenomen met de schoone vormen der Grieken
en Romeinen, zou kunnen verwachten. Zij dobbert tusschen het
romantische en classisehe, en geeft ons aanleiding tot in achtneming
der volgende verdeeling van onderwerpen:
1. Rederijkers- en Volkszangers.
2. Psalmen en godsdienstige gezangen.
3. Vlaamseh-Classische dichtschool.
Hollandsch-Classische dichtschool.