Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
le TIJDVAK : 1500—1584.
4. Taalkundigen.
Chr.Plantijn. Corn. Kiliaen. Spreekwoorden. Tweespraek. J. G. Becanus.
De herleving der letteren bragt in geheel Europa eene meerdere
beoefening der taalkunde te weeg, en deed ook in dit opzigt haren
weldadigen invloed op Nederland bespeuren. Reeds sedert de
uitvinding der drukkunst verschenen er van tijd tot tijd woorden-
boeken, en begon men bij het lager onderwijs eenig meerder ge-
wigt te hecliten aan de regelen van uitspraak en grammatica. Men
deed voor de landtaal en het Eranseh hetzelfde als voor het Latijn.
Onder de voornaamste werken van taalkundigen aard, die nu
achtervolgens het licht zagen, behoort de Thesaurus Theutonicae
linguae van Christoffel Plantijn, zijnde een vlaamsch woordenboek ,
met verklaring in het Eranseh en Latijn; Antw. 1573.
Tien jaren later gaf Corn. Kiliaen, die als corrector in de
drukkerij van Plantijn werkzaam was, een Bictionarium Teutonieo-
Latimm, dat nog voortdurend in gebruik en bij de beoefening
van middeleeuwsche geschriften onmisbaar is.
Verzamelingen van Spreekwoorden bleven niet achter. Men had
er in het Vlaamsch, met en zonder latijnsche en fransche ver-
taling; doch geene, waarin de oorsprong dezer soms raadsel-
achtige uitdrukkingen verklaard werd.
Eenigzins dieper taalstudie in het Nederlandsch vond men alleen
en als in het voorbijgaan in de voorrede tot de Psalmberijming
van Marnix van St. Aldegonde, in de werken van Becanus, en in
de Tweespraeck der Amsterdamsehe Kamer van Bhetorica, In Liefde
bloeijende.
Op die Tweespraak komen wij bij de behandeling der rederijkers
terug; doch omtrent de werken van Joannes Goropius Becanus
moeten wij hier aantcekenen, dat zij, in het Latijn geschreven, de
oudste geschiedenis der wereld en het verband der talen behandelen,
en een bewijs opleveren, hoezeer men met veel geleerdheid nogtans
in groote dwalingen vervallen kan.
5.
Beschouwen wij intussehen de meer bepaald nederlandsche werken
van kunst en smaak, of dat gedeelte der fraaije letteren, hetwelk
de volkslitteratuur kan genoemd worden, dan vinden wij een
magtigen ijver voor de nieuwere begrippen, maar nog weinig
bekwaamheid, om daarvan in eenig kunstwerk op waardige wijze
partij te trekken; middelerwijl bezweken de romantische letteren