Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
MARTEIAAKSBOEKEX. 31
en mochte blyven , ende dat sy tot pulver gebraut soude wor-
den , ende haer goederen al gheconfisqueert worden. Doen sprack
Weynken: Ist uu al gheschiet ? Ick bidde u alle oft ick yemandt
misdaen ofte vertorent hadde, dat ghy my dat vergheven wilt.
Doen sprack de moninck tot haer : Cusset nu uwen Heere uwen
Godt eenmael. Sy antwoorde: Dat en is mijn Heer niet. Int
afgaen van de raedteamer sprack de moninc tot haer, dat si
onse lieve Vrou soude aenroepen, dat sy voor haer bidden soude.
Sy antwoorde: Onse Vrou is in God wel te vreden. Moninc.
Roept se aen. Weynken. Wy hebben Christum, die sidt ter
rechterhand zijns Vaders , die bidt voor ons. Als sy nu van de
sael quam , eude ghinc ter galghen ofte gherecht, so seyde de
moninc: Siet u Heer eenmael aen, die voor u gestorven is.
Weynken. Dat en is mijn Heer mijn Godt niet, mijn Heer Godt
is in my ende ic ben in hem. Moninc. Siet om, wildy alle die
sehaepkens veroordeelen, ende sijn sy alle verdoemt? Niet al,
dat oordeel behoort God toe. Moninc. Vreest ghy u voor dat
strenge oordeel Godts niet ? Weynken. God en coemt niet de
sondaers te ordeelen, dan om vrede te geven. Moninc. Vreest
ghy niet dat oordeel, dat ghy in een vyer sidt lyden ? Weynken.
Neen ick, want ick weet, hoe ic met mynen Heer stae.
Op den gheruft ofte schavot, stont daer een by , die sprac tot
Weynken, seggende : Moeder keert u om tot den volcke ende
bidtse, oft ghy yemandt vertoornt hadt, dat zijt u vergeven. Dat
dede sy. Daer nae liolp sy den meester dat pulver in den boesem
steecken. Hier versochtse de moninck wederom met dat cruys, het
welcke sy metter handt van haer stiet, ende keerde haer om, seggende:
Hoe tenteerdy my, mijn Heer mijn Godt is hier boven. Daer na
ginc sy vrolijc, als oft sy tot eender hooehtijt soude gaen, ende
sy eu ontsette haer aensicht niet eens voor dat vier. De monninc
seyde: Wildy niet steets ende vast by Godt blyven? Weynken.
Ja ie voorwaer. Moniek : Nu moet ghi terstont int vier gaen,
nu wederroept noch. Weynken. Ie ben wel te vreden, des Heeren
wille moet geschien. Moniek: Dat en is des Heeren wil niet,
de wille Gods is uwe heyliginge. De hencker sprac ; Moeder blijft
by Godt, ende laet u van Godt niet trecken. Midier tijt ginc dese
vrome heldin alleen onvervaert na de banck toe, ende voeehde
haer selfs aen den stacc, daer aen mense verbranden soude, ende
seyde also: Staet de banc ooc vast, sal ic niet vallen ? Daer na
heeft de hencker de coerden bereyt, daermede dat hy se worgen
soude, de vrouwe dede af haren halsdoec ofte sluijer, ende voeehde
de strop aen haren hals. Doen riep de moninc: AVeiidel moey