Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 Ie ÏIJDVAK: 1500—158-1.
anders gedaan, so hope iek, dat ghy niet sterven en sult. Ant-
woort. Aen my en is niet ghelegen, maer als iek van den sael
boven eome, so sehrey iek seer, ende het jammert my, dat iek
alle die hupsche mannen sie , dat sy so verblint zijn , endo ic
wil den Heere voor haer bidden.
Daer zijn ooek twee swerte oft preecker monnicken by haer
gecomen, die eene als een biechtvader, de ander als een onder-
wyser , thoononde haer dat cruys, ende sprac: Siel, hier is uwe
Heer, uwe Godt, sy antwoorde : Dat en is mijn Godt niet, het
is een ander cruys, daer door ic verlost ben, dat is een houten
Godt, werpt hem int vier ende wermt u daerby. De ander
vraechde haer , den selven morgen als sy sterven soude , oft sy
dat Sacrament niet en wilde ontfangen, hy wout haer geerne
geven. Sy seyde: Wat Godt wout ghy my geven, die vergane-
kelijc is, die men om een holler oft duyt vercoopt ? Ende tot
den paep ofte monine (dewelcke hem verhuechde, dat hy op
dien dach misse ghedaen hadde) seyde sy , dat hy God op nieu
gecruyst hadde. Doen seyde hy : My dunckt dat ghy verdoolt
zijt. Weynken antwoorde : dat en can ic niet beteren , mijn Heer,
mijn Godt, die in eewicheyt eer, lof ende danc sy, heeft my also
ghemaeckt. Vrage. Wat hout ghy van den heyligen oly ? Ant.
Oly is goet op een salaet, of u schoenen daermede te smeren.
Int midden van de weecke bracht mense te hove. Ende als
sy nu in die sael quam, ginc de monine tot haer, houdende
haer dat cruys voor het acnsicht, seggende: wederroept doch
te voren, eer dattet oordeel gegeven wort. Maer Weynken keerde
haer vant cruys, seggende: Ik blyve by mijn Heer, by miju
Godt, noch doodt noch leven en sal my daer van scheyden. Doen
sy voor den rechter stont, luysterde de monine haer int oore,
seggende : Valt op u knyen, endo bidt den Heereu om genade. Sy
antwoorde: Swijcht ghy, heb iek u niet gheseyt, dat ghy my
van mijn Hoor niet trecken en sult ?
De Deeckcn van Naeltwijck, Sub commissarius ende Inquisiteur ,
las dat oordee wt eenen brief op het latijnsche, ende weder-
halende in duytsch, sprac op hot corte, dat si ghevonden was
in een misgheloove vant Sacrament, ende dat sy onbewegelijo
daer by bleef; ende daerom besloot hy dat sy een kettersse waer,
ende overgaf Weynken in de weerlijcke hant, met der protestatie
dat hy in haren doot niet en verwillichde. Daer na ginc hy wt
den raet met zijn twee bysitters, a!s geestelicke mannen.
Van stonden aen werdt by den Cancolier ghelesen, als dat sy
(nae seggen) halstarrich ware gevonden, het welcke niet ongestraft