Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
berijmde gescMedems van den Troyaenschen Oorlog, waarop eer-
lang eene soort van heldendicht, op Alexander den Groote,
volgde. Zoowel het eene als het andere verhaal was in Frankrijk
zeer verspreid, cn viel mede bij ons in den smaak. Maerlant
bragt ze voor zijne landgenooten in het Nederlandsoh over;'
doch hij, die boven alles naar waarheid en leering streefde, en
een' grooten afkeer had van fictiën , verdichtselen en leugenachtige
sprookjens, hoe schoon ook bewerkt, bezigde voor zijne beide
eerstelingen verkeerde bronnen, cn geraakte daarmede van het pad
der historie, dat hem dierbaar was, op dat der romantische
verdichting, waarvan hij een' afkeer had.
Be Uijmbijbel.
Zijn' misslag bespeurende, werd Maerlant omzigtiger, en keerde
haastig terug. Hij stelde zich meer en meer vijandig tegenover
de romantische poezij, en vertaalde nu een latijnsch kloosterwerk,
waarin de historische boeken van het Oud- en Kieuw Verbond
tot een zeker geheel w,aren gebragt, en gevolgd van de Wrake ,
zijnde het oordeel Gods of de destructie van Jeruzalem, naar
riavius Josephus bewerkt en aan de heilige schrift, als noodzakelijk
aanhangsel, toegevoegd. Deze overzetting , de Rijmbijbel genaamd,
gaf Van Maerlant eene groote vermaardheid, doch veroorzaakte
hem tevens veel verdriet, — niet zoozeer om dat hij der bible heijme-
liehede aan het volk openbaarde, als wel om de opmerkingen,
die hij daarbij voegde, en waarin de gebreken der geestehjkheid
met krachtige trekken tentoongesteld werden. 1270.
Als eerste bijbelvertaling, en waardoor men ten minste met den
historischen inlioud der heilige oorkonde eenigermate bekend
werd, verdient dit werk inzonderheid onze aandacht. Wij zullen
er een paar proeven uit mededeelen.
Hoe Cain Abel vermoerde.
/^Cayn was van harte vree
bedi vel hi ins duvels strec;
ende wan coren en dierghelike
om dat hi wilde wesen rike.
5 Abel hielt scape 1) in den lande.
1) De onzijd. zelfst. K. woord. 1 kl. sterke verbuiging nemen in den
naamval geene n aan. Zoo ook de mannel. 1 en de vrouwel. 3 kl. van de-
zelfde declinatie.