Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
MARTELAARSBOEKEN. 2 9
den 17 dach des selven maents. Op den 18 dach is de voerge-
noemde Weynken voor den stadthouder ende vollen raet van
Jlollant gliestelt. Daer vraechde haer een vrou : hebt ghy u wel
beslapen ende bedacht op de dingen, die u mijn heeren voorgeleyt
hebben? Ant, Wat ic ghesproken heb, daer blijf ick vast by.
Vrag. Ist dat ghy niet anders en spreect, ende u van die dwa-
lingc keert, so sal men u eenen onlydelijeken doot aandoen.
Ant. Is u dat ghewelt van boven gegeven, so ben ick bereyt te
lyden. Vrag. Vreest ghy dan de doot niet, die ghy niet gesmaect
en hebt? Ant. Dat is waer, maer icken sal den doot nemmer-
meer smaken, want Christus spreect: so yemant mijn woort
hout, die en sal den doot niet smaecken in der eewicheyt. De
rijcke man smaect den doot ende sal hem eewich smaken. Vrag.
Wat hout ghy vant Sacrament ? Ant. Ic houde u Sacrament voor
broot ende med, ende waer ghy lieden dat voor eenen Godt hout,
so segge ic dattet uwen duyvel is, Vrag. Wat hout ghy van. de
heyligen ? Ant. Ick en ken gheen ander middelaer dan Christum.
Vrag. Ghy moet sterven ist dat ghy hier by blijft. Ant. Ick bcn
al gestorven. Vrag. Bent ghy gestorven, hoe cont ghy dan spre-
ken? Ant. Dc ghccst leeft in my, de Heer is in my, ende ic
ben in hem. Vrag. Wilt ghy een biechtvader hebben ofte niet ?
Ant. Ic heb Christum, dien biechte ic: maer dies niet te min,
waer ic yemant vertoornt heb, so wil ick desclfde geern bidden,
dat sy my dat vergeven. Vrag. Wie heeft u'dese meyninge geleert,
ende hoe coemt ghy daer toe ? Ant. Die Heere , die alle menschen
tot hem roept: Oock ben ick een van zijn schapen, daeromme
hoore ick zijn stemme. Vrag. Sijt ghy dan alleen beroepen? Ant.
Neen ic, dan de Heere roeptse alle tot hem, die beladen zijn.
Na veel ander diergelijcke woorden, is AVeynken wederom in
den kercker gevoert: Ende tusschen de twee naevolgende dagen,
is sy van menigerley personen versocht ende aengevochten, na-
meUjc van monicken ende papen ende vrouwen; ende van haer
naeste vrienden. Onder ander quam ooc een vrouwe tot haer
wt simpelheyt, ende beclaechdese op dese wyse: Lieve Moeder,
cont ghy niet dencken dat ghy wilt, ende swygen stil, so en
sout ghy niet sterven. Doen antwoorde Weynken, seggende :
Lieve Suster, het is my bevolen te spreken, ende ic bcn daer
toe beroepen , also dat icket niet swygen cn mach. Vrag. So sorge
ick dat sy u dooden sullen. Antwoort. Of sy my morgen verbran-
den, ofte in eenen sack steecken, dat ghelt mij al even veel,
so het de Heere voorsien heeft, also moetet gheschien, ende niet
anders, ick wil by den Heere blijven. Vrage. Hebt ghy niet