Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 le tijdvak: 1500--1584.
Men seyde, dat een prophete prophetereerde van desen voleke
langhe te voren aldus: Veniet gern sine capite etflagellabit se pro
peeeatis suis. Dat is te zeggen: uDaer sal een volck komen sonder
hooft ende hal hem gheselen overmits siite sonden.u
In denzelfden jaer, enz.
Geschiedenis der Onlusten.
Jacob van Wesenbeeke, Ueligiezaken. Antw. Kronijkjen. N. van
Roostcijk, Haarlem. J.Fruytiers, Leiden. R. Fresinga, Friesland.
De gesehiedenis van den dag werd veelal in het Latijn en
Franseh behandeld, ook wel in het Duitsch, en niet zelden gaf
men van eenigzins belangrijke gebeurtenissen uitvoerige berigten,
in drie of vier talen te gelijk.
Jacob van Wesenbeeke, pensionaris van Antwerpen, schreef
in het Nederlandsch eene Geschiedotis der Religiezaken van
1500—1566; Antw. 1569, en zorgde dat daarvan eenige maanden
later eene fransche editie het licht zag.
Ecn onbekende gaf toen een Antwerpsch Kronijkjen vol
plaatselijke bijzonderheden, grootendeels de onlusten en godsdien-
stige aangelegenheden betreffende; het loopt van 1500—1574.
Tot eene proeve diene het volgende:
»Int selffste jaer (1555) den 18 Januarij, doen quam tot Ant-
werpen inne, voor siju tweede reyse, eoninek Philippus op eenen
Saterdach om sijn toeysoen oft tgulden vlies eerst te geven,doen
hem sijn vader Carolos, die 5e keyser van dyen naeme, aUe sijn
landen overgegeven hadde in syne handen; ende dese incomste
des couines was zeer triumphant ende costehjek van tvieren alder
natiën; maer die triumphantelijcke stallagie der Geneuwsen opten
dryhoeek vlooch met stucken aff, metten pypera ende trommelen
daer op sijnde, door dat gricx vier van sommige ysere clooten
die bersten; ende daer bleven op den staenden voet veel lieden
doot; maer een van sconincks edelmans wert van de stucken voor
het rijck gasthuys, bij thoff van Tongerloo, zijn recht been aff-
geschoten op sijn peert, dwelck onder den graef doot bleeff.
Den 21 dach Januarij , doen dede de coninck synen eersten
kerekganck het sdysdaechs saehtcrnoens, om het beginsel te houden
van synen galden vliese, ende sy quamen raet die geestcKjcheyt
van Sinte Michiels cloosterc naer onser L. V. kercke, ende waren
al gecleedt in root fluweel carmosijn, lange tabbaerden, ende
ronde rol-cappruynea opt hooft; noch waeren sy gegordt int lijff