Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Ie ÏIJDVAK ; 1500—1584.
van doene. Hierna stroyde men ghelt, men bedreeffer groot jolijt
ende vruecht; op ter stadthuys was een baneket gereet daer de
prinee bem wat vermaect heeft ende gebanketeert.
Daer hebben dye beeren ende edelen open hof ghehouden, die
staten des landts dier ghelijcke noodende den staet des princes
voorn, ende eenen yeghelick, die daer gheliefde te comen.
Die maeltijt gedaen zijnde, heeft die prinse weder gereetschap
doen maken om tschepe te gaen. Doen hebben dye officiers ende
ingheseten des stadts van Romerswale den prince een requeste
ende supplicatie overgegeven van de desolatie der stadt ende des
omliggende lants. Die prince alle saken overmerckende heeft
se een goede ende mildelijcke antwoorde gegeven.
Daer na dye roeybaergen ende schepen ghereedt sijnde, heeft
heer Maximiliaen vanBourgoingnen ,etc. heere van Beveren etc. met
dye edelen ende staten van Zeelandt oorlof ghenomen aen den
prince, dye weder na Bergen is gevaren, van daer na Breda,
ende also voort na den Oudenbosch om in Hollant te varen.^
Nog volgen hier een paar proeven van kronijkstijl.
Vit de vertaalde Kronijk van Joannes Beka.
lo. i'Bie A'X Bisscop ende Idete Bernoldus.
Als Adelboldus die bisscop begraven was, soo wert een groote
twydracht om een bisscop te kiezen, waerom die coninc Coenraet
neder quam tot Utrecht, dese twydracht te saten 1) ende voerde
mit hem Ghisele sijn wijf, een reckclicke vrouwe. Ende, want die
coninghinne vaste bi dien daghe swaer was om een kynt te winnen,
so liet hi se in een dorpe, heet Oesterbeec, in des priesters haut,
die Bernoldus was genoemt, ende die coninc voer haestelike voert
om een eendracht te maken inden capittel, ende als die twydracht
immer niet en minrede, soo bleeft capittel ten lesten aeu den
coninc, dat hi hem setten souden enen besceyden wisen man, dies
waerdich was, dat bisdom van Utrecht te berichten, ende indesen 2)
wan die coninginne een kynt van Sonderlinge schoonre vormen,
ende ontboet den coninc nieuwe bootscap bi den priester Bernol-
dum. Ende die coninc verblide om dese bootscap, alst geen wonder
en was ende gaf desen selven priester dat bisdom, ornamenten,
vingherlijn ende des bisscops straf. Ende als Bernoldus die XX
bisscop geordineert is, maecte hi vrede mitten prince van Hollant 3).
1) Te aalcn^ te bemiddelen, neder te zetten. 2) Indesen, intusschen.
3) In onzen Leiddraad tot Algem. Gesch. van het Vaderl. I. 58.