Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
niSTOEISCHE- EN POLITISCHE SCHKIJVEKS. 33
Uit de kronijk van Zeeland nemen wij de besehrijving over van
het bezoek, door Philips II aan de staten dezer provincie ge-
geven.
«-In 't selve jare (1549) den XX dach Septembris, op S. Matheus
avont, hebben die edelen ende staten van Zeelandt, sommighe
roeybargen ende andere huen toe doen maken om den prinee
voorn, in Zeelandt te halen. Die principaelste ende die hoofsteden
van Zeelant hebben elck haer lieder schepen besonder gehadt met
wimpelen, vanen ende diergelike vercieringhe eerlick toegemaect,
daer ooc present was heer Maximiliaen van Bourgoingnen, heer
van Beveren , etc. met zijn eyghen schip seer eostelic toegerust,
die smergens te VII uren al ghereet te Berghen lagen , om den
prince onsen geerfden lantsheere te ontfangen. Die prince voorn,
opt hooft comende, zijn hem toegecomen heer Maximiliaen van
Bourgoignen voorn., als stadthouder van Hollandt ende Zeelandt,
dye prelaet van Middelburch, heer Jan van Cruninghe, met dye
staten van Zeelandt, hem seer eerlijcken ontfanghcnde , hebben
hem wellecoem gheheetcn.
Dat ghedaen zijnde, is die prince tschepe gegaen, nae Kom-
merswale iu een roeybaerge, omdat hy te eer over wesen soude.
Heer Maximiliaen van Bourgoingnen, heere van Beveren, etc.
eerst ovcrghecomen zijnde heeft den prinee op den gront van
Zeelant wesende , wt den name van alle dye staten van Zeelant
weder wellecome gheheetcn tot drie reysen toe.
Die van Romerswale ende der Goes, zijn met haer lieder
schutterien elck properlick gheeleedt nae haer lieder staet met
die ghemeynte al meest in een cleedinghe, in schoonder ordinaneie
ghegaen, ende dye processie wter kereken comende, is hem seer
properlick teghen ghecomen, ende hebben den prinee met sinen
staet properlick ende solemnelick inder kereken ghebracht, daer
hem die prelaet van Middelburch seer eerlijcken ontfangen heeft,
ende dye prelaet heeft den dienste ghedaen. Den dienst ghedaan
zijnde is de prince met sinen staet, ende die staten van Zeelant
voor 't stadthuys ghecomen, op dye plaetse daertoe gemaect,
daer op gegaen zijnde, heeft hem die prelaet van Middelburch
openbaerliken voor alle 't gcmeynte den eedt afgenomen , ende
wert gebult voor die XXXI grave van Zeelant. Dit gedaen zijnde
is gecomen meester Peeter Vereycken, audiencitr van den secreten
raet, der K. M., tot desen gecommitteert, wten name van den
prince voorghenoemt, heeft die edelen ende ghedeputeerde, dye
staten ende alle die ghemeynte wt den name van Zeelant int
generale den eedt ooc afgenomen , gelijc men dat ghewoonlick is