Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
192 le tijdvak : 1500—1584,
der Zeevaert van Lucas Janzs. Wagenaer, waarvan eene eerste
uitgave in 1584 verscheen, cn die, in latere drukken vernieuwd,
nog jaren lang voor een zekeren wegwijzer gehouden werden.
Wagenaer was een Enkhuizer, een tijdgenoot van den pensionaris
Maelson en den thesaurier Van Linsehoten, die hera met andere
bekwame zeevaartkundigen iu het vervaardigen dezer werken dc
hulpzamc hand boden.
3. JlistorücJie en politische Schrijvers.
Vertalingen der Classische Schrijvers.
t
De vertalingen der classische geschiedschrijvers duurden voort,
en kwamen nu eerst regt in zwang. Wij zullen er ter dezer
plaatse niet verder van gewagen; want daar al deze overzettingen
sedert drie eeuwen aanmerkelijk verbeterd zijn, hebben zij schier
al hun gewigt verloren.
Algemeene Geschiedenis. Reisbeschrijvingen.
Wat over algemeene geschiedenis en reizen in den vreemde uit
het begin der IGe eeuw voorhanden is, heeft mede geen het minste
belang voor hen, die den loopbaan der nederlandsehe letteren
intreden.
Provinciale Kronijken.
Hollandsehe Bivisie-Kronijk. Sicco Beningha. Sgbe Jarich. Petr. Ta-
borita. Kempo van Jlariena. Andnes de Smet. M. van Vaernewijck.
Jan Reigersbergh. Beka, vertaald. Eenrica van Erp.
De provinciale kronijken, nog allen in middeleeuwschen vorm,
zijn, uit het oogpunt van historische kunst beschouwd, weinig
beter; maar zij bevatten veel meer, dat ons regtstreeks aangaat;
zij kunnen, bij velerlei nasporing, groote dienst doen, en boeijen
soms door eene levendige voorstelling en groote naïviteit.
Dc hier bedoelde gewestelijke jaarboeken zijn : eene Hollandsehe
Divisieh onijk, eene Kronijk der Vriesche landen van Sicco Be-
ningha , eene Corle Cronijk van Friesland en Groningen door Sybe
Jarich, eene meer algemeene kronijk van Friesland door Petrus
Jacobsz., het Landboeck ofte Annael van Kempo van Martena,
Die Exellente Chronicke van Vlaenderen door Andries de Smet,
de Historie van Belgis door Marcus van Vaernewijck, de Kronijck
van Zeeland door Jan Jansz. Reygersberch van Cortgene, eene
overzetting van Beka, Geschiedenis van het Vtrechtsche Bisdom,
en eeue Stichtsche Klooster-kronijck door Henrica van Erp.