Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGTSGELEEKDEN , WIS- EN NATUURKUNDIGEN. 21
Thevetus oock vermaent. Wy hebben van een gheloofweerdigh
man, onsen goeden vriendt verstaen, dat het sap van dit cruydt
vier oft vijf oneen seffens inghenomen , het lichaem van onder
ende van boven seer beroert heeft, ende daer nae eenen langhen
ende swaeren slaep veroorsaeckt heeft; ende dat denghenen, die
dat inghenomen hadde, te weten, een sterck landtman, int beste
van sijn leven, oft van middelbaercn ouderdom wesende, met do
watersucht gequelt zijnde, nae dat hy uyt dien slaep wacker
geworden was, eten ende drincken geeyscht heeft, ende van sijn
watersucht ganisch verlost zijnde, daer nae heel ghesont gheble-
ven is. Daer uyt magh men leeren ende bekennen, dat desen
Taback een suyvermakende ende den buyck sterckelijck beroerende
kracht heeft.
Densclven onsen vriendt heeft ons noch vertelt, dat hy met
't water, dat uyt de bladeren van Taback gedistilleert was, vcelc
landtlieden van verscheyden kortsen ghenesen heeft, 't selve water
hun ettelijcke reysen voor 't aenkomen van de kortsen te drincken
ghevende. Noch seyde denselven, dat hy het overblijvende droes-
sem, mergh oft grondtsop van de bladeren daer dit water uyt
ghedisstilleert was, in een sacksken hanghende, daer een olie
uyt vergadert heeft; welcke olie Sonderlingen goedt is om de
schorftheydt te ghenesen, ende allerhande wonden te heelen. Ende
dat meer is, het poeder van dit mergh, dat is van deselve drooghc
overvloedigheden oft uytghedisstilleerde bladeren, seydt denselven,
is seer goedt om het afghewreven vel tusschen de beenen ende
elders, niet alleen van de menschen , maer oock van de peerden
op seer korten tijdt te ghenesen. Taback is oock goedt teghen
allerhande vergift ende wonden, die door vergiftighe pylen ghedaen
zijn , als men het sap van dit cruydt in de wonden oft quetsuren
giet, ende daer van een bladt van 't selve opleydt; hy prijst het
oock seer om alle beten ende steken van vergiftighe oft schade-
lijcke dieren te ghenesen: als wy te voren oock eensdeels ver-
maent hebben, uyt deuselven Monardis./'
In het vak der Zoölogie leverden de nederlandsche letteren,
Bat Bieren-Baleys, een merkwaardig en zeldzaam geschrift; Ant-
werpen 1520, maar waarmede men niet verder kwam dan Bar-
tholomeus Engelschman ons gelaten had.
Lucas Jansz. Wagenaer.
Andere takken van Natuur- en Wiskundige wetenschappen
waren in de nederlandsche letteren nog schraalder vertegenwoor-
digd. Men roemt evenwel een Spiegel der Zeevaert en Tresoor.