Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 le TIJDVAK : 1500—1584,
narcoticum, moghen houden. Ende soo sal men seggen, dat het
heet is, van sijn eygeu temperature oft aert, maer verdovende
oft narcoticum niet van aert, dan door de eyghentheydt van sijn
ganseh wesen ende stoffe; min noch meer dan de purgerende,
dat is den buyck beroerende weeckmaeckende dinghen, niet van haer
eyghen temperament, maer van haer gantsch wesen ende stof oft
ghestaltenisse, dusdanighe kracht hebben, geUjck wy int langh
betoont hebhen iu het seste capittel van liet eerste boeck deses
Cruydtboecks. Hoe het is oft niet en is, desen Taback oft Bilsen
van Peru, die door sijn scherpigheydt een merckelijcke hitte be-
toont, wordt daer beneifens oock bevonden niet sonder een
doofmaeckende ende tghevoelen benemende kracht te wesen.
Yoorts soo verliaelt den selven Nicolaes Monardis noch meer
van de krachten van dit ghewas, te weten, dat de bladeren daer
van opgeleydt zijnde, den hooflsweer hoedanigh die oock zy,
verdrijven oft versoeten kounen; de verkonde oft verkilde mage,
insonderheydt van de kinderen, ghenesen; de smerten van de
nieren benemen; de opstyginghe oft worginghe des moeders van
stonden aen helpen; daer en boven den weedom van alle de leden
ende ^t flercijn verdooven ende versoeten, als sy onder d'asschen
verwarmt zijnde, op de kraneke leden ghehouden oft gheleydt
worden.
Dit cruydt is oock goedt 0)n den tandi.sweer te verdryven, als
men eenen doeck iut sap van tselve gestcken hebbende, met dien
docck den tandt vaeght oft wrijft, ende daer nae op dien tandt
een pilleken oft balleken van dezelve bladeren houdt.
tSap van Taback met suykcr ghesodcn ende ingenomen, jaegt
de wormen uyt den buyck; dan men moet daer bcneffens noch
een bladt vantselve op den navel leggen.
't Selve sap suyvcrt oock eude vaeght af alle vuyle ende verou-
derde zeeren, ende gheueest volkomcntlijek, als den voorscyden
Monardis betuyght. Hier in Nederlandt pleegh men de bladeren
van desen Taback oock veel te ghebruyckon teghen de schorft-
heydt, crauwagie, ruydigheydt, ende andere onsuyveie gebreken
des huyts, ende oock om de wonden te ghenesen. Dan sommighe
zijn van ghevoelen, dat men 't anders nerghcns dan in heete ende
stercke hertbarighe menschen moet gebruyckcn , ende dat het in
weecke, slappe, onstercke ende oude lieden niet sonder sorghe
oft schade gebesiclit en kan worden, ende om dies wille (soo
het schijnt) pleghen de vrouwen van AVest-Indiën, daer den
Taback soo veel wast, haer van den selven te onthouden ende
te wachten, ende dien geensins te bcsigen, als den voorseyden