Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
regtsgeleekden , wis- es nahnjkküsdigen. 19
ende het speeeksel op de tonge doen komen, worden te samen
voor heet van aert ghehouden; als zijn de wortelen van Bertram
oft Tandternydt, van de steenbrekende Bevernelle, ende meer
andere dierghelijeke diughen.
De verdoovende ende tghevoelen benemende kraeht is in dit
ghewas ooek kennelijok ende merckelijek ghenoegh; want als men
den roock daer van door den mondt ende neusgaten outfanghen
heeft, volghter een beroeringhe der hersenen ende des ghemoets
nae, als of men droneken waer, als voorseydt is; waer nae dick-
wijls eenen vasten slaep pleegh te volghen, min noch meer dan
het pleegh te gebeuren de gene, die Opium inghenomen hebben;
twelck opium wel voor kondt gehouden wordt, als wy int capitel
van Tammen Heul betoont hebben, nochtans soo heeft het eenige
scherpigheydt int smaeeken, ende is daerom mede deelachtigh
van eenighe hitte: welcke hitte dat selve oock betoont ende te
kennen gheeft, soo haest als het ingenomen oft geknauwt is;
want het doet in de borst eenighe merekelijcke hitte komen; niet
te min klimt het nae de hersenen ende beroert de sinnen seer,
als Petras Bellonius betuyght, in het derde boeek van syne Sonder-
linge Aenmerekingen; alwaer hy verhaelt, dat de Turcken het
Opium dickwijls gebrnyekeu, ende daer van wel een half draghme
seffens innemen, sonder eenigh ander letsel te gevoelen, dan alleen
dat sy daervan, als met een lichte dronkenschap bevanghen wor-
den. In der selver voegen is desen onsen Taback oft Indiaensch
Bilsencruydt oock scherp op de tonghe, ende heet van aert,
nochtans daer eenighe verdoovende ende tghevoelen benemende
kraeht bygevoeght hebbende.
Hier uyt soude men dan vervolghens oock moghen besluyten,
dat niet alleen desen onsen Taback, maer oock het Heulsap oft
Opium vau verscheyden deelen ghemaeckt is, te weten van som-
mige scharpe ende heete, ende oock van sommige uytermaten
kou we deelen; de welcke tghevoelen benemen, ende de hitte des
lichaems verdooven , jae eens deels dooden können: wel verstaende
nochtans, indien de doofmakeude oft het gevoelen benemende
kracht van een uitermaten kouwe eyghentheidt haeren oorsprongh
heeft, ghehjck ons alle oude meesters met Galenus geleert hebben.
Dan indien de selve kracht van geene uytermaten in den vierden
graedt koude oorsaeeke en komt, maer van een bysonder wesen
oft ghestaltenisse van de eyghen stoffe van diergelijcke dingen
veroorsaekt is, soo sal men den Taback oft dit Peruviaensch
Bilsencruydt voor heet van aerde ende te samen oock voor doof-
maeckendc oft ghevoelen benemende, dat is int Latijn of Grieksch