Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 le tijdvak: 1500--1584.
't ghevoelcu benemende krachten , gantschelijck ghelijckcnde is.
Om den roock van dit cruydt te ontvanghen, plegen de in-
woonders van de landen daer het groeyt, een droogh bladt van
desen Petun oft Taback in een omgewrongen of te samen ghe-
vouwen bladt van den dadelboom te doen; ende den brandt in
dat selve aen d'een eyndt stekende, aen het andere eyndt den
roock ende reuck van 't selve komende met openen monde ende
door de neusgaten te vatten, ende nae de herssenen te laeten
klimmen. Want den roock alleen soo ontfanghen zijnde, is bc-
quaem om alle smerten ende weedommen des lichaems te ver-
soeten oft wegh te nemen: ende oock om den honger ende
den dorst te doen vergheten : daertoe soo mhcckt hy int eerste
ecnighe vrolijkheydt oft verheuginghe; maer wat langer oft wat
meer gebruyckt zijnde, is oorsaeck van eenige dronckenschap,
min noch meer dan oft sy van den alderstercksten wijn gcdroncken
hadden. Selfs sy versekereu, dat door 't ghebruyck van desen
reuck veel vochtigheden langhs den mondt ghesuyvert ende uyt
den hoofde ghetrocken, ende midts dien oock de overvloedighe-
den , die dc herssenen lastigh ende moeijclijck waren, verteert
ende weghghcnomen worden.
Nicolaes Monardis was van ghevoelen, dat den Taback warm
ende droogh van aert is, tc weten in den tweeden graed; ende
te samen oock kracht heeft om te ontdoen ende te verteren,
ende alle vervuylde zeeren te reyuighen, met noch eenighe
kleyne tsamentreckinghe daer by ghcmenght. Hy heeft beneffens
desen voorseyden aert, oock noch een bysonder verdoovende ende
't gevoelen benemende macht ende eyghentheydt; ende daer by
noch een ander kracht om den buyck weeck te luaken, jae
stcrckelijek tc beroeren; ende dat noch meer is, eenighe kracht
om teghen tvergift ende andere schadelyke dingen, die men in-
ghenomen soude mogen hebben, te stryden.
Deze heete kracht, die dit gewas in heeft, is blijckelijck
ghenoegh uyt de bladeren, dewelcke soo scherp zijn, dat men
die scherpigheydt niet alleen door den smaeck op de tonge, maer
oock op de zeeren van de zcnuachtighe deelen ghcwaer kan worden,
als men daer de groene bladeren op leydt. Daerenboven is het
teecken van een mcrckclijcke ende groote lutte, dat de selve
bladeren gheknauwt zijnde het spcccksel voort doen komen, ende
treeken de vochtigheydt oft slymerigheydt uyt den hoofde; het
welck den roock van de selve bladeren, als sy ghedrooght zijn,
oock doet. Want alle die dinghen, de welcke gheknauwt oft in
den mont gehouden zijnde, de slymcrigheyt uyt den hoofde trecken.