Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
regtsgeleerdek, wis- en naiüubkradigen. 17
wcrpige, voorspitse oft scherp afgaende bladeren, noch grooter
dan die van geel Bilsencruyt, de Patich-bladeren niet qnalijck
ghelijckende, doch brecder dan die, sacht, bleeck groen ende met
dunne dons oft wolachtigheydt bedeckt. Dese bladeren houden somwij-
len soo vast aen den steel, dat sy denselven schijnen te omhelsen,
als hier in de eene schilderye ghesien magh worden: somwylen
staet elck bladt op een langhachtigh steelcken, als in dese andere
schilderye te aenmercken is. De bloemen sijn langhwerpigh van
maceksel, biimen hol, grooter ende wyder openstaende dan die
van geel Bilsencruydt, in dc ronde vijfhoeckigh, van verwc
bleeck peersch, ende aen de kanten bynae witaehtigh. De saedt-
huyskens ende saden sijn als die van geel Bilsencruydt. De wortel
is dickachtigh, in verscheyden tackskens oft kleyne wortelkens
ghespleten ende verdcylt.
Plaetse. Dit gewas is nu onlangs eerst uyt het landtsehap van
West-Indien oft America, dat men Peru noemt, in Europa ge-
broght geweest; waer dat het in de hoven gesaeyt zijnde, weel-
dighlijck ghcnoegh pleegh te groeyen, ende in 't selve jaer dat
het uytghcsproten is, volkomen te worden ende somtijds rijp
saedt te kryghen.
'Tijdt. Men saeydt dit gewas in de Lente: omtrent de Oogst-
maendt oft wat later komen de bloemen voort: daerna volght
saedt. De wortel vergaet des winters; daerom moet mtu dit cruydt
alle jare oft ten minsten alle twee jaeren vernieuwen.
Naem. Men noemt dit ghewas hier te lande Petun of Taback,
nae den naem, die het heeft in de landen daer het eerst van ghe-
broght is: want de inwoonders van America heetcn 't Petun ,
ende, soo Nieolaes Monardis seydt, Tabaco. Int Latijn noemen
't sommige Nicotiana, anderen Herba Sacra, oft Sancta herba,
dat is: Heyligh cruydt. Wij hceten 't Hyoscyamus Peruvianus,
dat is: Bilsencruydt van Peru. Want dat het een soort van
Bilsen-eruydt is, blijckt ghenoegh uyt de ghedaente met die van
geel Bilsencruydt over een komende, ende oock uyt de krachten,
die het heeft, dewelcke oock die van Bilsencruydt niet onghe-
lijck worden bevonden te zijn.
Aerd, Kracht ende Wercldnghe. Petun oft Taback, maeckt den
mensche slaperigh, krancksinnigh, eude soo van herssenen gestelt
oft ontstelt, al oft hy droncken waer, als men anders niet dan
den roock daer van inneemt, soo Andreas Thevetus betuyght.
Welcke werekinghen ghenoegh uytwysen, dat dit ghewas boven-
maten koudt van aert is, ende de vooibeschreve gheslaehten
van Bilsencruydt, te weten aengaende sijn verdoovende ende