Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie tijdvak : 1500—1584.
selve suleke presumtueuse deliclen ende misdaden panieren, om
dat suleke quaet niet ongliepimiert eu soude blijven. Van den ghe-
lijeken den rechten permitteren don man dat hy sijn wijf mach
soetelijck castyen ende corrigicren, sonder daerdoor eenighe
boete te verbeuren, oft peyne t'incureren, alsoo verre als suleke
correctie niet onmenschelijck is, ende behoorlijckc maniere niet
te buyten en gaet, want waert dat hy met sijn punitie ende
correctie exces committeerde ende onredelijck haer tracteerde,
soo sou de justitie den man selve punieren van suleke onghena-
delijcke correctie van sijn wijf.*'
Leonhard Fuchs. Remaclus Fuchs en R. Bodonaeus,
Groote Ilerhar'ms. liet Bieren-paleis.
De twee beroemdste kruidkundigen van dit tijdvak waren Leon-
hard Fuchs en Rembertus Dodpnaeus. Fuchs werd in de Paltz
gebon-n, eu bleef bestendig in Duitschland gevestigd, maar gaf
naar zijn eigen Latijn een ï^ieuwen Ilerbarius, 1543, te Basel ge-
drukt. Een oude of Groote Herbarius, vau middeleeuwschcn oor-
sprong, was reeds vroeger, Antwerpen 1514, verschenen. Voorts
schreef Remaclus Fuchs, een limburger, verscheidene botanische
werken in het Latijn en Fransch. Deze werden nogtans over-
troffen door het Cruydehoek van Rembertus Dodonaeus, dat in
uitvoerigheid van beschrijving en rijkdom van zaken geene weergade
had, en reeds zeer spoedig in andere levende talen overging.
Dodonaous gaf dit werk ten jare 1554, toen hij te Mechelen
nog stadsdoctor was. Hij werd vervolgens lijfarts van keizer
Maximiliaan II en diens opvolger Rudolpli, voorts hoogleeraar te
Leiden, waar hij zijn fraaijen arbeid, bij een herdruk van 1563
reeds verbeterd, nogmaals bewerkte, en nu in het Latijn (1583)
uitgaf.
Uit eene latere hollandsche editie van het Cruydehoek nemen
wij de volgende beschrijving over:
Bilsencruydt van Peru oft Betun,
Nicotiana oft Taback gheheeten.
Ghedaente. Petun , Taback , Nicotiana, oft Bilsencruydt van
Peru, soo men dit magh noemen , wordt hooger dan het swart —,
jae oock dan het geel Bilsencruydt. Sijn steelen schieten somtijds
in de hooghte meer dan vijf oft ses voeten op, met sommige sijd-
tacken bewassen, dewelcke bekleet worden met brcede, langh-