Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
regisgeleeeden , wis- es naicurkusdiges. 15
is. Zijne Grooidadigheid der Breedvermaerde Regeringhe der stadt
Brugge is mede oorspronkelijk een latijnsch geschrift, door Dr. In-
gelbrecht (Amst. 1684) vertaald.
Als eene proeve van juridischen stijl ontleenen wij aan De Dam-
houders Practijcke in Criminele Saecken de volgende omschrijving :
Van Castimente.
»'t Gebeurt dickwils dat men yemant quetst by eastyments ,.of
in 't castyen van sijn ondersaten, de welcke quetsuere niet altijdts
iujurie cs, oft schade, want sy dickwilder deucht is dan jnjurie,
daerom moet ghy weten: Indien dat een vader sijn sone castijdt
met roeden (alwaer oock totten bloede), oft een voocht sijn weese,
oft een man sijn wijf, den eenen cousijn den anderen, den groot-
heer oft grootvader sijn neve, den meester sijn knape, den school-
meester sijn discipel oft oock eenich ander overste sijn ondersate met
sulcker intentie eude meeninghe, dat hy sijn delicten wille cor-
rigieren, ende hem daerdoor beter maecken, ende vrese aendocn
om sulke delicten oft ander niet meer te perpetreren, maer om hem
daerdoor totten wech der deuchden ende tot obediëntie te brengen,
sulck castyde en doet den gheeorrigieerden gheen jnjurie, maer
geeft hem materie ende occasie vau deuchden ende verleent hem
een salighe medicijn ter zielen. Ten waer dat hy op den tytel
van correctie aUe moderatie ende behoorlijcke limiten te buyten
ginghe, ende soo dul in sijn correctie ende castydinghe waer,
dat hy sijn ondersaten scheen meer te willen quetsen ende ver-
nielen dan te corrigeren oft beteren, jae oock quetste, minckte,
oft ander lichamelijk ineonvenient aen dede oft t'eenenmael
doode. In dit cas behoort den Juge neerstehjck t'aenmarcken
de maniere van suleke correctie ende castimente, ende denormi-
teyt om van suleke onmenscheUjcke ende tyrannelijeke slaeninghe
rechtveerdich vonnisse te moghen gheven.
Item al ist dat een overste recht heeft om sijn ondersaet te
corrigieren, d'ondersaet en heeft daerom gheen recht om sijn overste
te corrigieren, want natuere ende rechte ordinantie dat verbiedt.
Kature en permitteert niet dat de sone eenich recht soude hebben
om sijn vader te corrigieren, oft dat een neve corrigieren soude
siju grootheer ofte grootvader, etc. 't "Welc nochtans niet jeghen-
staende, waert dat alsoo ghebeurde, dat yemandt uyt groote
quaetheydt presumeerde siju ouders oft overste te corrigieren. In
dit cas behooren d'ouders op haer kinders, ende d'oversten over
heur lieden ondersaten groote straffe punitie selve te doen. Ende
indien sy dissimulecrden te doen, soo soude de wet ende justitie