Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSGEEREN. GODGELEERDEN. 11
schreef hij onder anderen eenige boertige verzen, voorts zijne
verdediging, ten gevolge waarvan hij op vrije voeten kwam.
Eerlang werd er echter een tweede bevel tot gijzeling uitgevaar-
digd, toen ontvlugtte Coornhert de vervolging, en ging naar het
land van Gulik.
Tot dus verre was hij het tamelijk wel eens geweest met de
protestanten. Hij week echter van hunne leer aanmerkehjk af, eu
deze afwijking werd van nu af steeds grooter.
In stede van een nieuw kerkelijk genootschap tegen over het
oude, in stede vau nieuwe dogmata, nieuwe bepalingen, formulieren
of catechismus, wilde hij alleen eene voortdurende reformatie, dat
is, eene volstrekte vrijheid van onderzoek voor zich en voor
anderen.
Hij was gevolgelijk tegen allen dwang in zake van geloof, en
betwistte zoo wel den roomschen als onroomschen het regt,
om ketters of andersdenkenden ter dood te doen brengen. Yoor
alle gezindheden verlangde hij vrijheid van godsdienst, en ver-
zette zich zeer tegen het denkbeeld van eene heerschende kerk.
Over deze punten met Justus Lipsius, die de katholieke meening
voorstond, en met vele hollandsehe geleerden, die hervormd
waren, in twist geraakt, schreef hij eene menigte vlugschriften
tot staving zijner gevoelens.
In 1572 was Coornhert in zijn Vaderland weergekeerd, en werd
toen secretaris der staten van Holland. In die betrekking zocht hij
schadeloosstelling te verwerven voor eenige katholieken, die door
Lumey geplunderd waren, en werd door dezen krijgsoverste raet
den dood bedreigd; hij verliet toen andermaal het land.
Na den bredaschen vrede keerde hij terug, en vond bescherming
bij Willem I, nam het ambt van notaris te Haarlem waar, en
hervatte zijne vroegere letteroefeningen.
Hetgeen hij nu schreef, bestaat grootendeels in zamenspraken
over wijsgeerige onderwerpen, bijna geheel in de manier van
Plato en Cicero, zoo als Over het hoogste en opperste Goed;
voorts een Zedekunst (Ethica) in zes boeken, bevattende een
fraai geschreven stelsel van zedekunde in den geest van
Boëthius, ook toen nog een geliefd wijsgeer; — Coornhert
vertaalde Boëthius. Hij gaf mede eene overzetting van de
Pligten van Cicero; — dit alles in een tijd, toen er over
wijsbegeerte in levende talen nog geheel nietgeschreven was.
De vertaling van Cicero komt alleen in klein formaat niet in
de verzameling van Coornherts werken voor. In die verzame-
ling ontbreekt mede eene vertaling van dc Odyssee en eene