Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie TIJDVAK : 1500—1584.
terlijken loopbaan besloot, om voortaan meer uitsluitend staats-
man en geleerde te zijn. Schier onmiddellijk na den Psalmbundel
gaf Marnix eene hoogduitsche overzetting van den Bijencorf,
1582.
In 1583 was hij burgemeester der stad Antwerpen, eene betrek-
king, die toen bijzonder moeijelijk, zonder eene vereeniging van ve-
lerlei loffelijke hoedanigheden met gccne mogelijkheid kon worden
waargcnonen. Marnix had er de stad te verdedigen tegen den
hertog van Parma, en moest het den 17en Augustus 1585 opgeven.
Willem I was toen reeds overleden, en zoo als dc zaken zich
door velen lieten aanzien, scheen er voor de Vereenigde ISTcder-
landen weinig hoop te wezen, om zich onafhankelijk te kunnen
staande houden. Marnix meende dus, dat een verdrag met Spanje
allezins raadzaam was geworden; doch die opvatting aan den
eenen kant, en het verlies van Antwerpen aan de andere zijde,
bragt hem bij de regering in ongenade. Toen aan de letteren
weergegeven, bleef hij, op een zijner landgoederen, in Zee-
land gevestigd, en liet zich later bewegen, om de H. Schrift
uit de grondteksten in het Nederlandsch over te brengen, een
arbeid, dien hij geenzins voltooide, doch met ijver en naauw-
gezetheid ter harte nam, zich tot dat einde te Leiden vestigende,
als de eenige plaats , waar destijds de noodige hulpmiddelen
voorhanden waren. Nog schreef hij in 1595 tegen Toulerius,
Sebastiaan Trank en David Joris, eene verhandeling over Be
Geestdryvisclie leer, en liet in handschrift na een Tableau des
diffcrens de la Religion, hetwelk de Pransche Bijencorf genoemd
wordt, in 1599 gedrukt en in 1602 vertaald is.
Birk Volkcrtsz. Coornhert,
Amsterdam 1523 — Gouda 1590.
Dirk Yolkertsz. Coornhert was de jongste van drie broeders,
die voor de godsdienstige en staatkundige vrijheid van Nederland
geleden hebben. Zij leefden in het midden van den reformatie-
oorlog , toen Alva het gebied in handen had.
Dirk Yolkertsz. deed in zijne jeugd eene reis naar Spanje, en
woonde bij het begin van den opstand te Haarlem, waar hij
het beroep van plaatsnijder uitoefende en veel werks maakte
van de wijsbegeerte der ouden, die hij grondig bestudeerde.
In 1563 was hij stads-secretaris; twee jaren later pensionaris. Als
vriend en raadsman van Brederode, stelde hij het request der ver-
bonden Edelen; in 1566 zocht hij de prediking der hervormde leer
te bevorderen, maar kwam daarover in hechtenis. In den kerker