Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
het Latijn bij de geleerden in gebruik, en werden de wetensehap-
pen, zooals godgeleerdheid, wijsbegeerte, regten, benevens de
wis- en natuurkunde, op den vorigen voet, maar altijd met meer
vooruitgang, in sommige kloosters beoefend. Vooral de ])omini-
kaners of Predikheeren, en de Tranciskaners 1) of Minderbroeders
maakten zich ten dezen aanzien verdienstelijk. De Karthuizers 2)
waren inzonderheid als goede afschrijvers beroemd. Uit die bron
bleef men vervolgens in de behoefte des volks voorzien, zooals
hierboven gezegd is.
Intusschen bloeiden de beeldende kunsten zoowel in de kloosters
als daar buiten. Schilder-, graveer- en bouwkunst maakten van het
begin der XIII tot het laatst der XV eeuw aanmerkelijke vorderin-
gen. Zij bereikten zelfs een' hoogen tiap van volmaaktheid , en von-
den, evenals de wetenschappen, zeer magtige voorstanders in de
hertogen van Bourgondië, die een gioot deel der nederlandschs
graafschappen vereenigden en veelal te Brussel en Gent vertoefden.
De leuvensche hoogesehool, in 1425 door den brabandschen
hertog Jan IV gesticht, opende weldra eene nieuwe baan voor
hoogere beschaving en verlichting; meer nog de bijna gelijktijdige
uitvinding der boekdrukkunst, waarop Haarlem roem draagt.
Want nu werden wetenschappen en letteren de vleugelen aange-
bonden , en gingen allerwegen een' nieuwen dageraad verkondigen.
De beschaving kreeg niet alleen meer diepte, maar tevens veel
grooter omvang.
Clasmche en Momantische Higling.
De Nederlandsche Letterkunde, voor zoover zij van ernstigen aard
was, ontleende men grootcndeels aan de latijnsehe kloosterboeken
der geestelijken, waarin behalve het Christelijke, uit de H. Schrift
en de kerkvaders, tevens eenige wetenschappelijkheid uit griekschi
en romeinsche schrijvers was overgegaan; want hoezeer de schrif-
!■) Franciskaners zijn bedelmonniken; hunne orde is de uitgebreidste en
werd door Franeiscus Assisi gesticht. Hij noemde hen fraters minmi, Mino-
riten. Uit deze orde sproten de Ohservanlen, Capuoynen, Cordelier», Sar-
voelers en vooral de Dominikaners of Predikheeren, de Jesuiten der mid-
deleeuwen.
2) Karlhuizers. De Kartliuizer-orde, reeds iu de XI eeuw gesticht, heeft
zeer strenge leefregelen. Zij houdt de monniken binnen 'shuis, legt hun het
stilzwijgen oj) en verbiedt het eten van vleesch. Karthuizers waren veelal
bijzonder gastvrij en hulpvaardig.