Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSGEEREN. GODGELEERDEN. 11
Daar zijne volgelingen , even als de Mennonieten, den doop der
bejaarden voorstonden, werden zoo wel de eene als de andere
secte als eene voortduring van dat protestantisme beschouwd,
hetwelk, door overdrevene zucht naar gelijkheid van rang en
bezitting, de maatschappij in gevaar bragt, en dus door de
r. k. overheden ruim zoo gestreng dan de lutheranen en gerefor-
meerden vervolgd.
Philips van, Marnix van St. Aldegonde.
Brussel 1538. Leiden 1598.
Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde , is een der merk-
waardigste personen onzer letterkunde, ofschoon geen dichter,
althans geen oorspronkelijk dichter van den eersten rang. Met de
eigentlijk poëtizerende liefhebbers , met de verzenmakers en rede-
rijkers , zelfs met de betere amsterdamsche school van Spie-
ghel , Roemer Visscher en Vondel, beeft hij in het allerminste
niets gemeen. Hij is meer een geleerde, een staatsman, een
schrijver over regerings-aangelegenheden, een diplomaat, een
redenaar en soms ook een krijgsman, maar in al die betrekkin-
gen een ijveraar voor het protestantismus. Te Brussel in 1538
geboren, studeerde hij te Genève bij Beza en Calvijn, en kwam
in 1560 naar Nederland terug, en met de aanzienlijkste perso-
nen in aanraking. Voorts in het verbond der Edelen gemengd,
ging hij zich, tijdens het bestuur van Alva, in Duitschland
ophouden, 1567—1571 , en stond er den prins van Oranje ten
dienste. Tot dit tijdstip zijner uitlandigheid behoort vooreerst
zijn godsdienstig troostlied Wilhelmus van Nassauwe, tot op-
beuring der in Nederland achtergeblevene en allezins gedrukte
protestanten; vermoedelijk schreef hij insgelijks het liedeken Ras
Zeventien Provincen, beiden in het Geuzeliedboek voorkomende ,
en bij uitnemendheid geschikt om licht te verspreiden over de
gesteldheid des tijds, 1568. Een jaar later verscheen de Bijen-
corf der R. C. Religie, eigentlijk eene bespotting der heerschcnde
kerk met al hare instellingen en gebruiken, en waartegen ver-
scheidene verweerschriften werden uitgegeven, die echter alle
van eene weinig latere dagteekening zijn.
In het vaderland weergekeerd, bleef Van Marnix een steun
zijner partij, en schreef verscheidene verhandelingen , die nu als
bronnen der geschiedenis onmisbaar zijn, doch, litterarisch ge-
sproken, weinig waarde hebben. Eindelijk verscheen zijne hoog-
geroemde en met betrekking tot zijne voorgangers hoogst
voortreffelijke Psalmberijming, 1580 , waarmede Marnix zijn dich-