Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie TIJDVAK : 1500—1584.
ea die zich insgelijks een tijdlang in Londen ophield. Als hervormd
prediker ging hij met veel geestdrift te werk. Toen voorts de neder-
landsehe hervormden uit Engeland verdreven werden, kwamen zij zich
in Oostfriesland cn Frankfort ophouden. Datheen was destijds in de
Paltz, doch waagde het reeds iu 1566 naar het vaderland terug
te komeu en allerwege voor de gereformeerde leer te ijveren.
Ileidelbergsche Catechismus.
Toen Datheen naar de Nederlanden terug kwam, bragt hij zijn
Psalm-bundel met zich mede cn tevens den Heidclbergschen Cate-
chismus, een leerboek, dat, naar aanleiding van den Catechismus
der londeuer gemeente, op positief calvinistische beginselen en in
de latijnsche taal vervaardigd, doch reeds in 1565 in het Hol-
landsch vertaald werd. Eene betere overzetting van Vau der
Heiden volgde spoedig , en schier allen, die van nu af iu het
vaderland tot de hervorming overgingen, omhelsden de gerefor-
meerde leer.
Menno Simonsz.
Witmarsum 1496 — Olderloo 1561.
Menno Simonsz. had vroeger gebloeid. Hij was r. k. priester
in Friesland, en ging tot de wederdoopers over; doch door de bui-
tensporigheden der munstersche anabaptisten verschrikt, schreef hij
tegen de broeders, «'in den gclove een weinig verloopen,//en stichtte
eene secte van doopsgezinaen, die minder dan de gereformeerden
op eenheid in het leerstellige aandrongen, en daarentegen veel
werk maakten van eerbaren wandel en gedrag. Menno Simonsz.
ontwikkelde zijne denkbeelden in Ilct Fundament der Christelijke
Leer , 1538, dat, in het Friesch gesehreven en in het Hollandsch
vertaald, volstrekt niet uit een litterarisch oogpunt moet beschouwd
worden, en overigens niet zonder verdienste is.
David Jorisz.
Delft 1501 — Bazel 1556.
Terwijl Menno Simonsz. de wederdoopers op den goeden weg
wilde brengen, zocht David Jorisz., de zoogenoemde Duivel van
Delft, de dweeperij der Munsterschcn te doen voortduren, en vond
onder de teleurgestelde communisten nog een tijd lang veel aan-
hang. Hij schreef het Wonderboek en het Boek der Volkomenheit,
beide bij uitnemendheid geschikt, om een ieder van de dwaasheid
zijner stellingen te overtuigen, en bovendien nog zwakker van
uitdrukking dan van gedachte..