Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WIJSGEEREN. GODGELEERDEN. 11
Be Bijbel
Beginnen wij met den Bijbel, die meer dan eenig ander boek
in Nederland gelezen is, en die grooten invloed op het karakter onzer
nieuwe letterkunde gehad heeft.
Reeds in de middeleeuwen bezat men eene bijbelvertaling eu zelfs
eene gedrukte uitgave der Heilige Schrift. Een paar andere over-
zettingen zagen vervolgens in den aanvang der 16e eeuw het licht;
doch eerst met de vertaling van Luther, die, naar de Vulgata
vervaardigd, voorts uit het Duitsch in het Hollandsch werd over-
gebragt-, kwam het oude en nieuwe Testament in aller handen, en
verwekte die algemeene geestdrift, waaraan de reformatie een
groot gedeelte van haren opgang verschuldigd is.
Behalve deze luthersche bijbels had men eene overzetting van
het nieuwe Testament, door Erasmus uit het Grieksch in het
Latijn overgebragt. De hollandsche vertaling was van 1524;
later herzien en toen het gereformeerd N. Testament genoemd,
Embden, 1556. Een eerste gereformeerde Bijbel verscheen ten
zelfden tijde en in dezelfde oostfriesche stad.
Nog verdienen eene bijzondere aandacht, vooreerst: de liesveld-
sche bijbel van 1542 , waarbij de uitgever eenige aanteekeningen
voegde, die hij met den dood heeft moeten bekoopen, 1545, en
eindelijk de zoogenaamde roomsche Bijbel, door den leuvcnschen
kanonik Nicolaas van Winghen in het Latijn, Erausch en Neder-
landsch bewerkt, en op last van den keizer uitgegeven, 1548,
een maatregel van voorzorg, waarmede men het bijbellezen, dat
met geene mogelijkheid meer kon belet worden, althans min
schadelijk wilde maken voor het oude geloof.
Joh. Utenhovey Joh. a Lasco, Maarten Micron, Gualterus de
Lenus, Betr. Baiheen,
Johannes TJtenhove was een der gentsche uitgewekenen te Londen,
waar hij met Johannes a Lasco, een poolsch edelman, eene neder-
landsch gereformeerde gemeente tot stand bragt, toen er in ons
vaderland op vrijheid van godsdienst nog geen het minste uitzigt
bestond. In die gemeente trad Utenhove als ouderling op, en
herzag met Joh. a Lasco, superintendent. Maarten IMicron en
Gualterus de Lenus, beide predikanten, de hier bovengenoemde
overzetting des nieuwen testaments, die vervolgens te Embden gedrukt
werd. Utenhove vervaardigde eene Psalm-berijming, waarover later
zal gesproken worden, en wel in verband met de berijming van Petrus
Datheen, weleer karme!iter monnik, mede uit Ylaanderen afkomstig.