Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie TIJDVAK : 1500—1584.
geene andere beoefenaars vond dan bet volk, door dezen of genen,
die bepaaldelijk op de nederlandsche gemeente wilde werken, een
weinig ondersteund.
Het weinige en geringe, dat in Nederland voor het Neder-
landsch overbleef, nam echter, met iederen dag, in belangrijkheid
toe, en was van dien aard , dat de Proza daar bij de overliand
verkreeg boven de Poëzij. Het een en ander laat zich op de vol-
gende wijze tot soorten brengen, waarbij wij zullen stilstaan.
Froza.
1. Wijsgeeren — Godgeleerden.
2. Regtsgeleerden, AVis- en Natuurkundigen.
3. Historie- en politische schrijvers.
4. Taalkundigen.
5. Romanschrijvers.
Foëzij.
1. Rederijkers en Volkzangers.
2. Psalmdichters en godsdienstig gezang.
3. Vlaamsch Classisehe dichtschool.
4. Hollandsch Classisehe dichtschool.
1. Wijsgeeren — Godgeleerden.
Ds Wijsbegeerte is do moeder der wetenschappen, en behoort
aan het hoofd te staan van alle letterkundige beschaving. In de
middeleeuwen kende men haar een minderen rang toe, en toen
werd zij, in dienst der kerk en in de latijnsehe taal, gedoogd.
Door de hervorming kwamen nieuwere godgeleerden in de plaats
der onde, maar geraakte de wijsbegeerte nog geenszins tot den
voorrang, waarop zij regt heeft. De rigting der voornaamste
mannen van het land bleef, voor zoover zij niet philologiscii
werd, geheel iheologisch.
Zoowel zij, die zich, naar het voorbeeld van Erasmus, voornamelijk
de beoefening der ouden ten doel stelde, als enkele godgeleerden,
die aan het vrije onderzoek de meest mogelijke uitgebreidheid
wilden geven, gingen van de scholastische- tot de classisehe
philosophie over, en zochten Plato en Aristoteles meer bekend te
maken; evenwel de groote meerderheid hield zich uitsluitend
aan de openbaring, en schreef over leerstellingen en geschilpunten,
daaruit voortgevloeid. Wij hebben derhalve in de eerste plaats te
tiandelen over de godgeleerde litteratuur, bepaaldelijk over dat ge-
deelte, wat in het Nederlandsch ter kennisse des volks gebragt werd.