Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING, HERLEVING, HEKVOEMING. &
achterlijk. De middeleeuwsehe academie had haren tijd uitgeleefd,
en kwijnde, sedert haar verzet legen de hervorming, langzaam weg.
Intusschen geraakten de katholieken , ofschoon zij het ongaarne
aan die oorzaken toeschrijven, door dc herleving en hervorming
boven velerlei bekrompenheid en veroordeelen verheven. Keeds
het Concilie van Trente, hoezeer geene vrijheid van onderzoek
vergunnende, bragt eene zeer wezentlijke reformatie en eene be-
teugeling van misbruiken te weeg.
Vooral het ouderwijs, dat aan de zijde der hervormden zooveel
gewonnen had, cn ook in ons Vaderland door de nieuwe hooge-
scholen van Leiden en Francker aanmerkelijk verbeterd werd, be-
reikte in eenige katholieke landen een meer verheven standpunt dan
vroeger, en zoude op de roomschcn in onze noordelijke provinciën
ontwijfelbaar ten goede gewerkt hebben, indien zij daarvan gebruik
hadden gemaakt; doch slechts weinige hunner werden voor de letteren
en wetenschappen opgeleid, of wel, zij vergenoegden zich met
eenige studiën te Leuven, dat in ieder opzigt aan het oude bleef
vasthouden.
De schoone kunsten vonden veel beoefenaars en magtige
voorstanders. Zij geraakten, op liet voorbeeld van Italië, grooten-
deels onder den invloed der herleving. Onze bouwmeesters, beeld-
houwers , schilders, graveurs waren toen overtalri; k, cn huldigden
veelal den elassischen smaak, dien zij zelfs in kerksieraden en
bijbelsche voorstellingen zooveel mogelijk overbragten. In raad-
huizen, doelen, gildekamers, overal waar kunstwerk was aan te
brengen, bespeurde men de navolging der ouden. Toen voorts de
reformatie algemeener werd in ons land, namende kunsten eene
andere rigting; zij vonden weinig gelegenheid meer om het gewijde
te behandelen, en zochten nu uitsluitend grieksche cn romeinsche
of nieuwe nederlandsehe onderwerpen.
Nederlandsehe Leileren.
Terwijl de kunsten eene andere rigting namen, stonden, meer
nog dan deze, de nederlandsehe letteren ouder den dubbelen in-
vloed der herleving en hervorming. Zij vertoonden zich zoo
krachtig en werkzaam, als de omstandigheden maar eenigzins
gedoogden, en in geleerde zaken van veelal onseleerde lieden in
billijkheid kon verlangd worden. Immers bij de omwenteling, die
er plaats gi-eep , werd de taal der geleerden tegen over dc taal
van het volk gehandhaafd , cn hielden zich de voornaamste-
schrijvers, evenals Erasmus dat gedaan had , a.w het Latijn vast,
zoodat de nationale litteratuur, althans nog een geruimen tijd,.