Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 Ie TIJDVAK : 1500—1584.
wilde terngkeereu, had Luther tot aanvoerder, 1517. Zij was door
vele geleerde mannen in Duitschland en do Nederlanden voor-
gewerkt ; zij kon , na eene menigte betoogen over de bestaande
misbruiken, niet uitblijven. Zij werd door Erasmus verhaast, en
maakte den bijbel, geheel tegen de bedoeling van Eome, tot een
volksboek der wereld.
Ongeloofelijk spoedig werd de leer van Luther in de Neder-
landen bekend, en verkreeg er grooten aanhang. Andere reforma-
toren, omtrent gelijktijdig of een weinig na Luther opgekomen,
vooral de meer beschaafde, naauwkeurige en sierlijke Calviju,
bragten het eerlang nog veel verder, eu gaven der zoogenaamde
gereformeerde kerk de overhand. Een zwerm wederdoopers deed
zich middelerwijl op, overdreef het beginsel der hervorming en
ging weder te niet. Eene partij Mennonieten hield zich staande;
maar Mennonieten, Calvinisten en Lutheranen leefden allen te
zamen onder denzelfden druk, en werden tijdens de regering van
Karei V zooveel mogelijk belemmerd, vervolgd en aan den lijve
gestraft.
Onder Philips II was dit nog erger gesteld. Wat vooral nood-
lottig werd: de goede burgers raakten, ter zake der godsdienst,
verdeeld, cn stonden , om van geene onderdeden te spreken, in
twee groote partijen tegen elkander over. Men kwam tot uitersten,
en wikkelde zich in een burgeroorlog, waarbij de koning vau
Spanje voor de katholieke kerk, prins Willem I, toen stadhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht, voor religievrede en vrij-
heid van belijdenis in de bresse sprong, doch geen van beiden
bereikte zijn oogmerk.
De koning herstalde , wel is waar , de rust, en handhaafde
de katholieke kerk, maar dat kostte hem de helft der Nederlanden;
terwijl de prins van Oranje, die in zekeren zin de wederhelft
verkreeg, alle hervormden naar zich toe trok , doch door deze
alleen een vader des vaderlands kon genoemd worden.
Wetenschappen en Kunsten.
Gedurende dien worstelstrijd kwamen de wetenschappen op; de
herleving had ze als uit den doodslaap gewekt. De regtsgeleerd-
heid , de wis- en natuurkuude en de historiographie deden eene
schrede voorwaarts; maar geen tak van wetenschap kwam zoo-
zeer tot ontwikkeling als de taalkunde, de philologie, de kennis
der Grieken en Romeinen, de latijnsche poëzy, de uitlegkunde en
de christelijke godgeleerdheid.
Leuven, dat zich aan de zijde van Rome geschaard had, bleef