Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
siebewezen, opkomst der volkstalen 11
Kloosters. Steden.
Lieden van welensehap vond men schier uitsluitend onder de
kloosterlingen. In de Nederlanden waren het alleen monniken en
geestelijken, die zich met godgeleerdheid, wis- en natuurkunde, en
een weinig met regten en geschiedenis onledig hielden, waarbij men
echter indachtig moet zijn, dat verreweg de meeste kloosters, hunne
verdiensten voor een volgend leven daargelaten, niet zeer werkzaam
waren ten goede.
Zelfs de meest geleerde geestelijken bleven de Grieksehe en
Latijnsehe letterkunde verwaarloozen; zij bezigden nogtans de taal
der kerk, zoodat hunne geschriften voor velen gesloten boeken
moesten blijven. In den loop der XIII eeuw kwam de bevolking
der steden tot meerder vrijheden. Vlaanderen en Braband gingen
voor, Zeeland volgde spoedig, Holland eenigzins trager. Wülemll
en rioris V gaven evenwel verscheidene privilegiën, cn zoo wer-
den onze stedelingen langzamerhand burgerij, de burgerij werd
gemeente, begon meer prijs te steUen op het onderwijs, verkreeg
leeslust, en vond groot behagen in toonecloefeningen en muziek.
Nu bouwde men voortreffelijke kathedralen. De gothische of spitsbo-
gen-stijl kwam in zwang en verving den byzantijnsehen bouwtrant, die
in ons vaderland niet zeer gelukkig geslaagd was. Onze steden
verwierven een schoon aanzien; onze kasteelen bleven riddersloten,
vol vertooning van grootheid en met der daad niet schoon en
niet edel; maar op de kasteelen en in de steden was men op
den weg van vooruitgang, kunstzin en wetenschappelijke kennis.
Men wilde iets meer weten van God en zijne geboden, van
zon , maan en sterren , van regt en wetten, van vreemde die-
ren, planten en delfstoffen; voorts van de geschiedenis der
wereld en de historie des lands.
Velen waren begeerig naar onderrigt, en evenzeer naar eenigzins
nuttige uitspanning cn tijdverdrijf. Men vroeg naar kronijken,
en tevens naar poëzij. Men las gaarne legenden en sprookjens, en
bleef grooten prijs stellen op volksverhalen en nationale liederen.
Aan al die behoeften werd langzamerhand voldaan ; er ont-
stond dus eenl zekere voorraad van geschriften in de taal
des lands, die , te zamen gevat, een' letterschat vormen, waarin
de Nederlandsche litteratuur vervat is.
Wetenschappen en Kunsten.
Terwijl de letterkunde in de landtaal zich ontwikkelde, bleef