Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
ten gegeven. Indien verder die Chore van der Stat Middelburg,
1254, geene overzetting is, dan stelt zij eene uitzondering
daar, die in de lioUandsohe en zeeuwsehe kanselarijen eerst veel
later regel werd.
De keur van Brussel , 1229, zou insgelijks eene uitzondering
kunnen zijn; want ook in Braband gaf men vóór bet begin der
lée eeuw geene wetten in de landtaal; meer dan waarschijnlijk
is deze verordening slechts eene overzetting , en om geen andere
reden uit het Latijn vertolkt, dan om den poenalen aard van hare
bepalingen, bepalingen waarmede de burgerij en de schepenen
ieder oogenbHk te doen hadden.
Na 1300 nam het gebruik der Nederlandsche taal in openbare
geschriften met iederen dag toe. Het Charter van Cortenberg ,
bijzonder belangrijk voor de staatsregterlijke geschiedenis vau
ons land, werd zeer zeker in het Vlaamsch gesteld en den volke
bekendgemaakt, 1312.
Regtsgeleerden, die eenig deel der burgerlijke lijfstraffelijke
of politieke regten behandelden, bleven zich voortdurend van
het Latijn bedienen; het akademisch onderwijs te Leuven liet
geene andere taal als mededingster der oude regtstaal toe. Er
verschenen nogtans daitsche en fransche handboeken, zoo als de
Spieghel der Sassen van Ecko van Eepkow en de Summe Rurael
van Jean Boutiller, en deze, in het vlaamsch of hollandsch
overgezet en, sedert de verwonderlijke kunst door Lanrens Coster
uitgevonden, nog in zijne eeuw gedrukt, voldeden aan dedage-
lijksche behoefte der practizijns, en gaven tevens een begin
aan die soort van letterkunde, welke thans bloeit.
Jan Matthyze, Mr. Pieter Beoosten Zween van Renesse en
Philips Wielant gingen daarin voor, en hadden den moed, om
reeds in de 15e eeuw over de ondoordringbare geheimenissen der
wetten in de taal des volks te schrijven. Zij deden hunnen tijdge-
genooten eene groote dienst.
KOMANTISCHE LETTEUEN.
De romantische letteren in proza verkregen eerst ia de 15e eeuw
eenige beteekenis, en ontstonden toen uit afkeer van den rijmstijl,
die voor alle dichterlijke vinding in zwang was, maar in Italië,
Erankrijk en Duitschland in onbruik geraakte, en toen ook bij
de Nederlanders in verval kwam.
Van nu af, en voornamelijk sedert de uitvinding der drukkunst,
werden er bij voorkeur romans vertaald in proza geschreven, en be-