Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
3. Uit de vertaalde Kronijk van Joannes de Beka :
Die XX Bisschop ende Mete Bernoldus.
/'Als Adelboldus die bisscop begraven was, so werd een groote
twwdracht om een bisscop te kiezen, waarom die coninc Coenraet
neder quam tot Utrecht dese twydracht te saten 1) ende voerde
mit hem Ghisele sijn wijf, een reckelicke vrouwe, Ende want die
coninghinne vaste bi dien daghe swaer was om eeu kynt Ie
winnen, so liet hi se in een dorpe, heet Oesterbeec, in des
priesters hant, die Bernoldus was genoemt, ende die coninc voer
hacstelike voert om een eendracht te maken in den capittel, ende
als die twydracht immer niet en minrede, so bleef t capittel ten
lesten aen den coninc, dat hi hem setten soudeu enen besceyden
Vvisen man dies waerdich was dat bisdom van Utrecht te berichten,
ende in desen 2) wan dien coninginne een kynt van Sonderlinge
schoonre vormen ende ontboet den coninc nieuwe bootscap bi den
priester Bernoldum. Ende die coninc verbUde om dese bootscap,
alst geen wonder en was ende gaf desen selven priester dat bisdom,
ornamenten, vingherlijn ende des bisscops staf. Ende als Bernoldus
die XX bisscop geordineert is, maecte hi vrede mitten prince van
Hollant. 3)
In desen tiden als in den iaer ons Heren CIO ende XXXIX
op die kalende van Januario , die grootmoedige grave Dirk, die
pelgrim van Jherusalem was, sterf, ende wert begraven t' Egemonde
in 't clooster by sinen ovcroudevader, die al sijn daghen oer-
loechde ende berichte 4) Hollant crachtelike XXXIII jaer. Othildis
sijn wijf die gravinne , na haers mans doot is sy weder gevaren
in Zassen ende stierf op die VII kalende van Julius , ende is
daer eerlic begraven.^
uBe Gheselhroeders.
#In dien tiden als in den jaer ons Heren CID CCC XLIV ,
gesciede een Sonderlinge wonder, want dae quam een volc, dat
niemant en conste die waerheyt vernemen wie si waren, of in
wat lande dat sy 't eerst bcgonsten, ende sonder oirlof des
paus ende heyliger kercken. Dese luden nayden crucen op hoer
hoeden ende cleder, namen bcdevaert ane, die duerde XXXIII
daghe. Dese ginghen mit crucen ende mit vanen ende songhen
1) Te saten, te bemiddelen, door er als regter over te zitten. 2) In desen,
intusschen. 3) Zie onzen Leiddraad totdeAlgem. Gesch. van het Faderl. /.SS.
4) Berichte i herechte , bestuurde.