Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTORIESCHRIJVEES 169
lijke wijsheyt, clergie ende scicntie van den vryen consten, ende
siju kerstelijc ende duechdelijc leven.....
Aldus -W-as coninc Karei wel geleert ende conde veel vreemder
talen, ende hi gaf den xij. maenden proper namen in sijnre
duytscher talen, te weten : loumaent, sporkille etc. Ooc gat hi
namen den xij. winden, daer te voren raer vier winden genaemt
en waren. Ende altoes studeerde hi gerne ende screef. Hi droech
aen hem scrijftafelen om dair in te scriven als hi ledich was. Ooc
plach hi bi nachte pennc, ynct ende pergamcnt bi sijn hooft te
leggen, om te scriven tgene dat hi in sijn bedde versinde orbaerlic
gedaen te sijn , eert hem unten sinne ginc. Ende hi oefende
neerstelie den dienst der heiliger kercken, lesende ende singende
als die andere; want hi conde sijn musijcke wel.
Coninc Karel was wcl ghemaect, lanck ende groot van leden :
viij sijndcr voeten was hi lanck, die seer groot waren. Sinen
baert droech hi eenen voet lanck, ende sijn aensichte was ander-
halif voet lanck ende een voet breet. Sijn nase was cen halve
voet lanck ende sijn voorhoofd een voet breet. Ende hi hadde
leeus ogen, glinsterende ghelijc eenen carbonckel. Als hitoornich
was so vervaredc hem een yeghclic van sijn ghesichte. Hi adt
luttel broots; mer op een maeltijt adt hi wel tviercndeel van
eenen hameien, oft twee capoenen, oft eenen pauwe, oft eenen
base. Seiden so dranc hi meer dan driewerf. So sterek was hi in
den strijt, dat hi met sinen sweerde cen gbcwapcnt man te peerde
doofde ende doorsloeeh tpaert met eenen slaghe. Hi brack wel
vier hoefyseren tsamcn. Eenen ghewapenden man so liief hi op-
staende op sijn hant. Milde ende liberael was hi in sinen gaven,
ende in sinen wereken seer bescheiden, ende rechtverdich was hi
in sijn vonnissen, so wel den armen als den rijcken. Sijn wijn
mengelde hi mit fonteine.....
Coninc Karei dede sijn sonen ende sijn dochteren van ionex op
gaen ter seolen, ende in alle duechdcn volcomelic fonderen. Ende
alst tijt was, so dede hi sijn sonen leeren wapen hanteren ende
iagen, vliegen ende ryden na der fransoyse maniere. Sijn doch-
teren dede hi int wollewerck leren ende spinnen , om dat
si niet ledich sijn en souden ; want ledicheit is een moeder van
alle quaetheit. 0 ghi mogende princen! leert na volgen die
wereken van desen edelen Brabantschcn hertoge, u kinderen tot
allen duechdcn wyscnde ende leerende; so machmen van u ooe
schone gesten scriven.»