Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NATUÜEKTJNDIGESCHfiIJVEKS. 155
Van den Ilont.
Canis dat is een hout, ende heeft sinen naem van den Gryeken
genomen, als Ysidorus seyt: want men seyt eynes in gryec, dat
is hout in duutseh. Item die selve seyt, datter niet wiser en is
dan die hont; want hi heeft meer sins dan die ander dieren.
Want die honden bekennen hare namen dair men se bi roept;
si minnen haer heren ende si beschermen der heren daken, ende
si aventuren al haer lijf mit wil voer hoeren heren, ende si lopen
mit hoeren heren om den roef, ende si cn begeven tlichaem vau
hoeren doden heren niet, ende si kennen overmits der luchten
waer een wilt heen gevaren is, ende overmits den bloede; ende
si minnen dat menschelike geselscap, ende si en moghen sonder
den mensche niet wesen, als die selve Ysidorus seyt.....Wi
en hebben vernomen, dat die honden ghevochten hebben voer hoer
heren tegen den moerdenaers, ende dat hoer heren doot bleven,
ende dat si daerbi bleven ende liepen om den doden lichaem,
ende beschermden voer die vogelen ende voer den ((uadeu
beesten .....
Jasons hont van Cecilien en woude gheen spise eten, doe
sijn here doot ghcslaghen was, ende also bleef hi bi sinen heer
doot van rouwen. Item wi lesen oec dat Colona, die senatoer
van Placencien in Lombaerdien, van ghewapenden luden beladen
was, eude bedruct, die enen bont bescudt hadt ende die te lesten
van dien honden bescudt wart. Ende also was oec een ander hont,
die ïicius Sabinus was, die van hem niet en woude, doe hi in
den karker ghevangen lach. Ende deze Ticius starf in den karker,
ende die hont bleef bi hem ende was seer drocvioh ende huulde
ende screyede, ende als men hem spise boet, die nam hi ende
stac se sinen meester voer die mont, ende hadde geernghesien,
dat hi ghegeten hadde. Ende te lesten werp men den doden
lichacm in die Tybcr ende lieten driven, ende die hont zwam na
ende ghine op ten doden staen. Doe quam alle dat volc toelopen
ende saghen die grote trouhcit van den dier; ende hi verdrencte
mit sinen heer.
Van den Wijn.
Men en mach die loven van den wyne niet te vollen bescriven,
ia al leefde liachus noch selven. Die wijn houdt principaetschap
onder alle nattichcden. Want hi conforteert dat lichaem meer,
ist dat hi te maten ghenomeu wordt, dan alle die ander nat-
heden, ende verblijdt die herten ende ydelt die zuucten ende