Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
een hertogdom, dat door handel en nijverheid eerlang zeer betee-
kenend werd, eu, behoudens de hoogere leenroorigheid aan den vorst,
onder de hertogen , die de souvereinen vertegen^^oordigden, door
bisschoppen en graven geregeerd, eene hooge mate van zelfstan-
digheid verkreeg. Zonder zich van het groot geheel te kunnen
losscheuren, was Nederland volstrekt niet meer Duitsch, maar
Vlaamsch, Brabandsch, Geldersch, Hollandsch en Eriesch geworden.
Ai die kleinere nationalileiten blijven voortdurend bestaan, en
geven naar binnen somtijds kleine moeijelijkheden, maar bewijzen
naar buiten, dat wij in nieuweren zin geen Dnitschers meer
zijn en noch Duitschers noch Transchen willen worden.
VEEHEmXG VAN HET VOLK. STEDEWEZEN. OPKOIIST DEK VOLKS-
TALEN. VOOBTDUEING DER BISSCH. EN GRAFELIJKE REGERING.
2e Tijdvak, 2e Gedeelte, 1100-1500.
Eerst met het begin der XII eeuw verkreeg het volk eenig
gewigt. De kruistogten droegen daartoe bij. Doch deze verheffing
ging niet spoedig : de vrijstelling van slaafsche diensten werd
hier en daar slechts bij uitzondering verleend ; zoodat er aan-
vankehjk op geen enkel punt des lands eene maatschappij be-
stond, die het voordeel eener wetenschappelijke en litterarische
beschaving kon inzien. Men begon te ontwaken, men weigerde
te gaan werken voor den landeigenaar, en veel verder was men niet.
Van eene nederlandsche letterkunde, iets meer omvattende dan
enkele volksliederen en gebedeboeken, kon er nog geene sprake
zijn.
De Pranschen waren ons ten dezen aanzien een honderdtal
jaren vooruit. Zij hadden in Parijs een middelpunt, dat in de
Nederlanden ontbrak. Hunne steden bloeiden, de onzen bleven dorpen
en buurten, 's Gravenhage was niet eens een gehucht, en Amsterdam
een dam tusschen den Amstel en het Y, met een kasteel en een
tiental visschers-hutten, onder den rook van het slot.
In onze taal werd gezongen, gebeden, gepreekt en nog weinig
geschreven. Geen enkele plaats was belangrijk genoeg om haar eene
wet, eene keur of een privilegie te geven, die zij verstond. De
Transchen daarentegen hadden in hunne Waalsche taal reeds ver-
scheidene zangers en schrijvers, en bragten die langue Romane of
Wallonne naar het Oosten over, waar zij, in het nieuwe koning-
rijk Jeruzalem, zelfs als taal der wetgeving gebezigd werd. 1100.