Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
14G
3e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ende goede sermoenen, is al een syn ende een materie. Ende
wie mit vlijt die leest, ende mit neerstigheit die in siju herte
serivet, ende behout, die is salioh, spreekt onse heer in
den Ewangelio..... Godlike Sorifte is goet tot alle den le-
ven dat God welbehaghet, ende een ighelick mensehe in der
tijt ghehebben mach..... Si is een moeder der godliker con-
sten .....
Mcrct, wat Ihcronimus serivet over den Souter, van den
prijs der heiliger Scriften, ende hi seit: //in der godliker consten
vint die mensehe alle dat tot sijnre nutticheit hoert, endo tot
allen manieren van goeden leven. Hi vint dacrin wat die kinder
suken seilen, die jonghelingben waermede si ghestraflet seilen
werden; die knapen hoe si leven seilen. Die joncfronwen vinden
daer in scamclhoit, die vrouwen behoetheit ende eerlicke wande-
ringhe. In der hciligher Scrift vinden die weesen horen vader,
die weduwen horen vcrrechter, die armen horen beschermer, die
pelgrimmen ende vreemden horen onthouder ende horen ontfangher,
die coninghen hoer wijsheit, die rechters horen anste, die be-
droefden horen vertrooster, ende die vroliken hore maticheit,
die toernighen hoer stUlinghe, die meysteren hoer consten, die
jonghen hoer leeringhen. In godlikcn consten wort ons Gode
vertoont; die afgoden worden bespot, het ghelove wort ghemerrct
ende ghebreydet; ontrouwe wort verdoemt; ghercchticheit wort
gheopcnbaret; sunde ende boesheit te niet ghemaect; bermher-
ticheit wort gheloeft, waerheit bekent, ende valscheit verdreven//...
Daer en is in der tijt niet beters ghemaect, dan die godlike leer,
ende die te horen, ende te leren, ende van hoer niet te ont-
wiken. Ende daertoe heeft onse heer Jhesus Christus grote vlijt
ghedaen, hoe hi enen icgheliken mensehe, die hem toe hoert,
totten ewighen leven onderwisen mach. Den subtilen hoveschcn,
cloecheit ende diepe sinnen, den groven slechten, mit ghelikcnisse
ende mit beteikenen, den ypocriten, predict hi herdichcit, den
sundaren, bcrou cüde bermhcrticheit, den rouwighen, predict hi
mUdichcit, den ocfcnaers der goeder wereken, dat ewighe locndcr
scouwenden, dat si sinen Vader mit hem ghenieten ende scouwen
seilen; den bosen, ewighe verdoemenisse : alsoe wi in allen einden
vinden in den hcilighen Ewangelio____Daerom spreket Ihcronimus,
in eenre epistolcn: //leest dicke ende veel die heilighe Scrift, mit
vlijt, eude mit studieren: soe vlien van u alle onduechden: want
si leert u Christus leer navolghen, ende leert u occ der lieve
heilighen leven kennen, ende keert u herte ende u moet tot alre
acudacht ende heilicheit, ende maect u God tot enen ewighen vrient.»