Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
allen sinen heilighen. Ende wie die taverne ophondet, die is
deelaehtieh al des quaets dat daer in ghesehiet. Want spraker
yeraant half alsoe veel seanden of laehters op' haren vleiseheliken
vader oft moeder of kinder, ja op haren minsten knecht, als si
dicwil horen op haren hemelschen Vader spreken of op onser
liever Vrouwen ende op alle heylighen in den ewighen leven, si
en soudens in gheenre wijs gheliden connen noch willen, si souden
daer lichtelic anderen raet op hebben omdat te verhoeden of te
benemen. Maar dit so laten si alle lichtelic henen gaen om een
weinich profijts dat hem dunct dat si daer afhebben.»
Die Conste om te leren Sprehn ende Swighen als tijt is.
Een leerzaam handboekjen, uit het Latijn van Albertus van
Brixien overgezet, is getiteld: Die Conste om te leren Spreken ende
Swighen als tijt is , omstreeks 1480 te Haarlem gedrukt. Wij schrij-
ven er hot volgende uit af:
«Item ten derde mael soo siet dat ghi niet te veel en spreke.
Want Salomo seit: Dat in veel te spreken is gheerne sonde
gheleghen. Item noch seit hi aldus: Nae veel sorghen volghen veel
dromen. Ende in veel woerden vindt men sotheit. Ende noch seit
hi op een ander stadt. In goede tiden sal overvloedicheit sijn ;
ende waer veel woerden sijn daer is dicwile armoede. Seneca
seit: Gheen dinck in 't ghelike en baet soe vele als rusten. Ende
met ander luden sal men luttel spreken ende met hem selven
veel. Ghi sult nochtan spreken ende swighen tameliken. Pamphilus
seit: En swighet niet te veel noch en spreekt gheen overvloedic-
heit van woerden. Glu sult dan veel horen ende luttel antwoerde.
Socrates seit: Ghi moecht in allen dinghen behaghen is 't dat
ghi veel goeder dinghen doet ende luttel spreket.
Item ten vierde mael soo seit ghi sien hoedanich dat ghi
spreken seit, dat is ghi seit sien die maniere of die doecht van
het spreken, want dat beghinsel van vrientsehappen is veel
spreken ende dat beghinsel van vientscapen is qualick spreken.»
Hoe het daaromtrent in de kloosters gesteld was, leeren ons
de volgende regelen:
»Eer die monicken ende die nonnen niet spreken en souden,
si spraken liever mit handen ende mit voeten. Die personen
hebben crancke vrede van binnen, die hare swighen alsoe houden.
Het sijn oeck veel menscen onder gheestelike personen, die
si'a alsoe plompe te spreken ende van ghewoenten soe lieghen si
ü 1'aer woerden, ende alle, die t horen, die worden daer bi ver-