Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GODSD. EK ZEDEK. VERHAND., BETOOGEN, LEERBOEKEN, 143
ïïeere veel mirakelen te doen, als wi in veel steden ghekoort
hebben: dat hi die sieeke, die blinde, die dove, die stomme al
ghesont ghemaeekt heeft, ende veel des ghelijes. Maer die duvel
doet inder tavernen, dat sijn kereke is, al contrarie hier of.
"VVant daer gaen sommighe menschen in die taverne ghesont ende
si eomender siec uut, of hem is al bi wilen qualiken om haer
hert. Ende si connen ooc wel spreken als si daer ingaen; mer
als si weder uutgaen so en verstaet men niet een woort of seer
luttel wat si seggen. Si gaen daermede in wel siende; mer als si
uutcomen dan staen haer oghen of si hen geleent waren, daer si
luttel oft gheen beseheit mede sien cn connen. Ende desgehjcx
gaen daer ooc wel sommighe menschen in recht op haer lijf; mer
als si weder uutgaen sullen, so en connen si eenen stal niet staen,
oft si gaen laveren bider straten, recht als een scip dat int water
laveert, ende men moetse ooc somlijts thuys draghen, als een
arm onredeüc beest dat sin noch wet en heeft. Ja gesonde lieden
worden daer dick doot ghedraghen, dat God beteren moet. Ende
ghelijc dat men in die heilige kereke goede sermonen hoort, also
hoort men iu des duvels kereke spreken van droneken te drincken,
van bovericn, van achterelap, ende van alle ydelheden, daer
ontallick sonde in sculen ende ofeomen mach. Ende wat waendi
dat men daer leert? Sweren, versweren, vloken, kiven, lieghen,
vechten, ende alle quaetheit die men dencken mach. Dit sijn die
missen ende ghetiden die men daer ghemeenliken hoort ende
doet. Die taverne is des duvels apoteke; want somen inder apoteken
menigherhande specien ende cruyt vint, die den mensche ghesont
sijn aen den live, alsoe vint men in des duvels apoteke of in
der taverne al contrarie. Want daer eu weet men niet van rechter
weelden of van rechter brootdronkenscap, wat men eten of
drincken wil. Si doen malcander eten ongelkaersen, turven,
vilthoeden, vlas-, glasen of cannen. Ja si worpen dicke levende
spinnen of vlieghen in haren wijn ende drincken malcanderen
toe. Of si worpen een hant vol smeers of asschen in haren drane
ende brengent malcander ende diinckent. Dit sijn des duvels
recepten, die hi sinen siecken die siec van sonden sijn ghevet.
In deser apoteken, cortelijc gesproken, geschiet luttel goets ende
seer veel quaest sonder ghetal. AVant men blasphcmeert God; men
vechter dicke; men leert daer den lieden verscalken raet quaden
spele; men leert daer stelen ende moorden ende alle quaetheit.
Ja menich dootslach geschiet daer dicke. Aldus is die taverne
des duvels apoteke. Die taverne is een moortkule, of een slot
des duvels, daer hi mede oorloghet teghen God ende teghens