Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GODSd. EN ZEDEK. VESHAnD., BETOOGEN, lEEBIiOEKEN. 141
Kempis (geb. 1380) in eene overijsselsebe abdij, en kreeg er als
latijnseh prediker eene groote Termaardheid; ook hij helde tot
dweeperij over, en was afkeerig van schooische wetenschap. Slechts
hemelsche en van God geopenbaarde waarheden konden ons baten,
en, met die leer, drong hij vooral aan op eenvoudigheid van
wandel, deugd en goede zeden. Men houdt hem voor den schrijver
van een der meest bekende boeken der wereld, getiteld: Be
Jmitatione Christi. Men heeft daarvan eene eerste vertaling in
het Iloefkijn d r Rosen in den dal der tranen, met een paar
andere ascetische stukken insgelijks naar het Latijn van Thomas
ä Kempis gevolgd. Zijne overige gesehriften, zoo als eene klooster-
kronijk, het leven van Geert Groete en de levens van andere
vrienden en tijdgenooten, bleven onvertaald. Oorspronkelijk in
het Nederlandsch bezitten wij van Geert Groete niets anders dan
een kort vertoog tot een paer liiydts om hoeren staet te berechten
(Huwelijkslessen), en van Thomas ä Kempis slechts eenige kern-
achtige regels Van Goede Woerden te horen ende die te spreken.
Thomas ä Kempis stierf 1407.
Jan van Rode. Summe le Roy.
Eene eeuw vroeger leefde er in het brabandsche klooster van
Zeelem een broeder. Jan van Eode, de vertaler van des Conincs
Somme, ten jare 1279 door Laurent, biechtvader van koning
Philips, in het.Eransch geschreven. De inhoud is hoogst belang-
rijk , en leert hoe men die sonden biechten ende beteren sul, wat
op vrij onderhoudenden trant plaats grijpt. De tien geboden, de
12 artikelen des geloofs, de zeven sacramenten en de zeven dood-
zonden vindt men hier verklaard, en daarbij den levensweg aan-
gewezen , dien een goed Christen moet bewandelen.
Eene eerste hollandsehe uitgave is van Delft, 1478. Alsstijl-
procve volgen hier uit des Conincs Somme een paar hoofdstukken:
Van der Wijsheit.
*De wijsheit ende clergie wort gemint ende oeck seer begheert,
want se seer begheerlic is. Mer wilts tu te recht wijs worden,
ende die hoechste clergie studeren, so sieh dats tu dat waer
guet pijnste te gecrighen, dat is die gratie Gods, ende alle guede
werken, ende doechden. Dat is die wacrachtighe wijsheit, die
eens menschen herte verlicht, als die sonne der werelt verlicht.
Dese wijsheit gaet boven alle der werelts wijsheit. Want der
werelts wijsheit is ghecheit voer Gode, als die scrift seit. Want