Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
13-1
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500
Gehoorzaamheid.
//Een outvader hete sinen jongher, dat hy enen dorren stoc
hcghieten soude; eude die jongher begoet dien dorren stoc soe
langhe, dat hy groeyde ende bloeyde ende vrucht brachte, ons
te Iccringhe, dat nyemant so droghe en is van der gracien Gods,
wil hy ghehoersam sijn, hy sal groyeu ende bloyen ende vrucht
bringhen. AVant octmoedighe ghehoersainheit is die bequaemstc
staet die gracie Gods te ontfaen. Die dan nauwe wil merken ,
dat hier ghescrcvcn is, ende beghecrten heeft tot ghehosrsamhcit,
hy en sal niet node ghehoersam sïju, msr blidelic ende willichlic
ende met grotere vroecliden, want in der meester ghehoersamheit
sal hy vinden den mecstcn smaec, ende sal hem bevoelen bereyder
Tot ghehoersamheit ter eren Gods, dan yemant sal mogen wcscu
hem te ghebicdcn.//
Zclfcerzaldng.
/'AVye an Gode hanghet met mynncn eude met love, God
störtet alle goed in hem; w^ant hy alle beredest is die gracic
Gods tontfane; ende dat wy met groten arbeide ende pine sochtcn,
doe wy ons selven meenden, dat wart ons nu ghegeven met
gi'oter bliscap ende vroechden, als wy ons selves verlyen ende
Gods waernemen ende hem eenpacrlic ancleven met mynncn.
Ende in allen dinghen, doen sy haor b&stc, wantet comt hem
al te punte. Lact ons dan blideliken onse eyghentheit verlyen;
want sy is die quaetste ende venijnste heeste, die wcscu mach;
want also veer alst in hoer is, so soude sy gaerne Gode roven
sine macht, sine wijsheit ende sine gherechiicheit; wantsysaghen
gaerne, dat hy niet en wrake, of niet eu wiste off en mochte
wreken hare sunden; want daer sy woude dat God hare sundcn
niet eu conde wreken, daer woude sy dat hy niet machtich en
ware: ende daer hi die niet cn soude weeten, daer woude sy,
dat hy niet wys cn waer; ende daer hy die niet cn wrake, daer
woude sy dat hy niet gherecht en waer. Also dan, als die mynncudc
ghelaten mensche liever hadde alle zwaerheit te liden, dan God
dat mynste punte van sijnre ewighcr eren gheminrct soude werden,
also soude die eyghene propere gront roven willen Gode siju
edelheit, opdat hy sine eyghenheit behouden mochte; van welken
ons behoeden moet die sijns selves verteech toter doot des cruscs.
Amcn.^