Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GODSD. EN ZEDEK. VESHAND., BETOOGEN, lEEBIiOEKEN. 137
Reeds de titels van Huysbrneks werken, zooals Die Cierheit
der gheesteliker Bruiloft, het Bijk der Ghelieven, het Blinchende
Steentjen, enz. enz., doen van zijne behandeling der evangelische
waarheden weinig bruikbaarheid verwachten, en toch deze werken
zijn vol nutte lessen, en, naar ons inzien, het belangrijkste daar,
waar zij zonder mirakelen eu zonder vernuftige, maar on-
houdbare bespiegelingen over het geloof , eenvoudig tot het goede
opwekken, of de afdwahngen der tijdgenooten vermelden.
Uit een zijner werken, de 12 Deugden getiteld, nemen wij het
volgende tot proe'.-e:
Ootmoed.
»Wildi dan oetmoedich werden , soe doet u selven alsoe. Ende
dat een mensche sinen viant quaet is ende scadelie tieghen God,
dat doet oec tieghen u selven lovelie ende lonelic; want ghi
ghenen viant hebben en moget die u seadeliker is, dan ghi u
selven gheweest hebt; ende kunnet ghi n selven wel verwinnen,
so en moghet ghy ghenen viant hebben die u letten mach; want
die werelt ende die viant van der hellen en striden op ons niet
dan mit ons selven; wildi dan alle uwe vianden verwinnen, so
verwint eerst u selven. Ende ist so dat ghi die duecht der oet-
moedicheit volcomelic besitten wilt, so leert Gode volcomelie
mynnen; want die minne is een moeder der oetmoedicheit, ende
also vele als mynne tot Gode in u vermeerret, also vele meerret
onwaerdieheit tot u selven, ende overmits minne tot Gode waert,
so leerdi kennen dat ghy u selven tonrechte ghemynnet hebt.
Ende die mynne te Gode sal u leren, hoe gy u selven te rechte
mynnen sult; want also veel myndy u te rechte als gy u voer
die hoecheit Gods vernedert ende versmadet, ende also vele als
ghy u vernederen kunnet om Gods willen, also vele hoghet God
in u; ende so is hoghen nederen, ende vernederen hoghen. Want
doen wi hoghen overmits hovaordicheit ende eyghene minne, daer
nedert God in ons, ende daer wi ons nederen overmits oetmoet-
dicheit ende vertyen eyghenre mynnen, daer hoecht God in ons;
want so vele als wi ons selven mynnen onordelic, also vele
mynnet God in ons na wyse der gracyen ende der dueehden; ende
also vele als wi ons selven nederen ende versmaden om Gods
willen, also vele meerret God in ons met gracyen ende met
dueehden; ende also vele als gracie ende dueehden edelre sijn dan
quaetheit ende onduechden, also vele ist edelre ons selven te
haten om Gods willen na wise der duccht, dan ons selven te
minnen na wise der ondaecht.'/