Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
raOZA. LEVENS DER HEILIGEN. 135
sonderlinghe vordel ghegheven, dat van uwen glieslachte die
heylighe prophete Yonas jn dinen büke te lande behouden wort
ghebroeht, die drie daghen in den vyssohe verborghen was, sonder
enighe quetsinghe ende deren. Ghi hebt noch een Sonderlinge
vordel ghehat, dat ghi belaelt hebt den tribuut of den tyns, die
men onsen lieer eysehede, doe hi arm was ende niet mede en
hadde te betalen. Voert so waert ghi vereoren dat ghi sout sijn
een spise, daer hem onse Heer mede voedede voer sijnre doot
ende oee nae sijnre verrisenisse, ende oec dat hi overmits u
spysede wonderlike veel volcs, tot tween tiden; om dese vordel
ende ander, die u onse Heer hevet ghedaen, soe sidi hem allen
sculdich lof ende danke te gheven boven anderen dieren.
Doe hi dit sprac , so gaven sommighe visschen ecn sonderlinghe
gheluut uut, ende die sommighe, die loeken haer monden op,
ende ynt ghemein so neichden si alle liaer hoefden totten heiligen
vader Anthonium, ende loefden alle gadcr onsen lieven Here
God mit sulken teykenen, als si best mochten na haerre wisen.
Ende doe Anthonius die weerdicheit sach, die die onredelike beesten
onSen Heer deden, soe wort hi wonderlike seer in hemselvcn in
den ghcest verblijt, ende riep mit eenre luder stemmen, ende
seydc, daert die luden hoerden, die op die vesten ende op die
mueren van der stat waren ghecomen, ende dat wonder aensaghen,
ende sprae ■ ghebenedijt bistu, Heer God , in der ewicheit, datti
dese visschen meerre ere bewisen, die onredelike beesten sijn,
dan doen die van der stat, die redelike menscen wanen te sijn,
mer verhardet in haer ongheloven; ende dat si bet horen dijn
woert, lieve Heer, dan doen die karstcn in der stat van Caminum.
Hoe dese broeder langher predicte dat woert Gods, hoe die vis-
schen meerre quamen, ende ele en hinderde den anderen niet.
Doe dat vole wtter stat dat sach, dat grote wonder, so worden
si beweget, ende quamen mit groten hopen tot Anthonium, ende
vielen voer sijn voeten neder, ende hoerden dat woert (Jods mit
groter ynnicheit. Doe Anthonius dat sach, zo began hi al te neerstelic
te prediken vau den ghelove, so dat hi die onghclovighen alte
male brochte totten lichte des gheloven; ende die karsten, die
daer waren, die worden oec seer ghestarct ende ghingen mit
groten vroechden ende mit vreden te samen weder in die stat,
ende benediden ende loefden Gode mit groten ynnicheit. Ende
die visschen, die daer ghecomen waren, die schieten hem mit
groten vreden van daen, dat die een den anderen niet en quetsede;
elc swam sijns weghes, daer hi ghecomen was, nadat si van den
heiligen vader orlof hadden, ende die benedisie ontfanghenhadden